Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Денес нема родендени на студенти
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
22-05-2017
Известување за термин за практичен испит по Биофармација
22-05-2017
Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс
22-05-2017
Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017
22-05-2017
Соопштение за проекти по ФТ
22-05-2017
Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017
20-05-2017
Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
19-05-2017
Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
19-05-2017
Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017
19-05-2017
Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017
19-05-2017
Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017
19-05-2017
За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
18-05-2017
Втор термин за колоквирање ФТ
18-05-2017
Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија
18-05-2017
Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017
18-05-2017
Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија
17-05-2017
Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
15-05-2017
Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија
12-05-2017
Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
12-05-2017
Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија
11-05-2017
Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
22-02-2017 Органската хемија применета во фармација
Резултати целосниот испит по Органска хемиј применета во фармација_30.01.2017
Мр-нова2015
22-02-2017 Органската хемија применета во фармација
Резултати делумниот испит по Органска хемиј применета во фармација_30.01.2017
Мр-нова2015
13-02-2017 Токсикологија
Резултати од испит Токсикологија, 09.02.2017
Мр-нова
10-02-2017 Токсиколошки форензични анализи
Резултати од испит Токсиколошки форензични анализи одржан на 09.02.2017
Лаб
10-02-2017 Прехранбени производи
Резултати од испит Прехранбени производи одржан на 09.02.2017
Лаб
09-02-2017 Биофизика
Резултати и Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Јануарска сесија 2017
Лаб
09-02-2017 Биофизика
Резултати и Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација, за Јануарска сесија 2017
Мр-нова2015
07-02-2017 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот клеточни и животински модели одржан на 1.02.2017
Лаб
07-02-2017 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испитот по Органска хемија-Теоретски основи (ЛБИ)_03.02.2017
Лаб
07-02-2017 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова2015
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
21-05-2017 Прехранбени производи
Лаб
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова2015
30-04-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
20-04-2017 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
13-04-2017 Клинички биохемиски анализи
Лаб
07-04-2017 Прехранбени производи
Лаб
06-04-2017 Токсикологија
Мр-нова
23-03-2017 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
22-03-2017 Патофизиологија со патологија
Лаб
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права