Евалуации
по стар прашалник
2012/2013 зимски
-
2011/2012 летен
-
2010/2011 летен
-
ЕВАЛУАЦИЈА 2013 - зимски семестар
 
 Одбери насока:
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Биофизика 1 3.40 2336
2 Воведен курс 1 3.61 2248
3 Математика 1 3.41 2424
4 Општа и неорганска хемија 1 3.56 1944
5 Основи на органската хемија 1 3.69 2296
6 Биохемија 3 3.86 2040
7 Инструментални фармацевтски анализи 3 3.85 2224
8 Микробиологија 3 3.91 1680
9 Молекуларна и клеточна биологија и генетика 3 3.98 1736
10 Општа и клеточна биологија 3 3.85 1876
11 Основи на фармакологијата 5 3.56 1652
12 Основи на фармацевтската технологија 5 3.47 1888
13 Патологија со патофизиологија 5 3.55 1416
14 Фармакогнозија 5 3.53 1412
15 Биофармација 7 3.23 1064
16 Фармацевтска технологија напреден курс 7 3.30 1052
17 Фармацевтска хемија 3 7 3.51 1120
18 Храна и исхрана 7 3.67 1168