ЗА СИТЕ НАСОКИ
  ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  вкупно   Просек (вк. збир на оцени / број оцени)
Студенти 496 Средна оцена предмети 9.11 (129681 / 14240)
Предмети 63 Средна оцена професори 9.33 (342922 / 36740)
Професори 41 Средна оцена асистенти 9.21 (119091 / 12930)
Асистенти 19    
Коментари 138    
Внесени одговори  78150    
       
    Средна оцена 9.22