ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Воведен курс 9.88
    Број на оцени: 40
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 10.00
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 10.00
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.90
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.60
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Соодветни 10
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Соодветни 10
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 8
80%-60% 1
60%-40% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 8
80%-60% 1
60%-40% 1