ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Инструментални фармацевтски анализи 9.24
    Број на оцени: 472
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.13
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.39
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.22
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.20
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 26
Соодветни 81
Просечни 3
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 7
Големи 26
Соодветни 81
Просечни 3
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 83
80%-60% 24
60%-40% 8
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 108
80%-60% 4
60%-40% 5
20%-0% 1