ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Микробиологија 8.81
    Број на оцени: 360
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.96
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.69
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.76
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.84
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 9
Големи 23
Соодветни 55
Просечни 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 10
Големи 15
Соодветни 61
Просечни 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 60
80%-60% 24
60%-40% 3
40%-20% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 82
80%-60% 7
60%-40% 1