ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Молекуларна и клеточна биологија и генетика 9.42
    Број на оцени: 424
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.42
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.38
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.42
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.44
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 9
Големи 15
Соодветни 74
Просечни 4
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 8
Соодветни 82
Просечни 3
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 79
80%-60% 16
60%-40% 7
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 97
80%-60% 2
60%-40% 2
40%-20% 1
20%-0% 4