ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Општа и клеточна биологија 9.15
    Број на оцени: 448
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.13
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.27
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.31
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.90
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 9
Големи 18
Соодветни 78
Просечни 7
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 10
Големи 13
Соодветни 84
Просечни 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 98
80%-60% 7
60%-40% 6
40%-20% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 102
80%-60% 3
60%-40% 5
40%-20% 2