ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Основи на органската хемија 9.21
    Број на оцени: 156
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.21
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.26
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.13
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.23
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 12
Соодветни 18
Просечни 1
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 10
Соодветни 21
Просечни 1
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 21
80%-60% 10
60%-40% 6
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 29
80%-60% 2
60%-40% 3
40%-20% 2
20%-0% 3