ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Труење: превенција, дијагноза и третман 9.82
    Број на оцени: 104
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.92
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.88
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.73
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.73
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Големи 1
Соодветни 25
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Големи 1
Соодветни 24
Просечни 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 25
40%-20% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 25
20%-0% 1