ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Фармакогнозија 8.63
    Број на оцени: 720
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.04
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.75
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.32
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.42
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 52
Големи 60
Соодветни 62
Просечни 4
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 47
Големи 58
Соодветни 72
Просечни 2
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 149
80%-60% 27
60%-40% 3
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 172
80%-60% 5
60%-40% 2
20%-0% 1