ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Биофармација 8.42
    Број на оцени: 492
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.20
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.67
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.54
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.26
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 25
Големи 43
Соодветни 53
Просечни 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 20
Големи 26
Соодветни 74
Просечни 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 111
80%-60% 8
60%-40% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 116
80%-60% 6
60%-40% 1