ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
 
  Биохемија 9.39
    Број на оцени: 408
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.43
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.46
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.53
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.13
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 11
Големи 26
Соодветни 59
Просечни 4
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 8
Големи 17
Соодветни 73
Просечни 3
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 88
80%-60% 8
60%-40% 3
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 97
60%-40% 2
20%-0% 3