ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Биофизика 1 8.28 664
2 Воведен курс 1 8.12 544
3 Математика 1 8.34 588
4 Општа и неорганска хемија 1 9.01 592
5 Основи на органската хемија 1 9.37 552
6 Биохемија 3 8.53 512
7 Инструментални фармацевтски анализи 3 8.99 484
8 Микробиологија 3 8.76 428
9 Молекуларна и клеточна биологија и генетика 3 9.11 492
10 Општа и клеточна биологија 3 8.92 448
11 Основи на фармакологијата 5 9.54 392
12 Основи на фармацевтската технологија 5 8.83 468
13 Патологија со патофизиологија 5 9.54 380
14 Фармакогнозија 5 9.56 536
15 Биофармација 7 7.95 328
16 Фармацевтска технологија напреден курс 7 8.25 324
17 Фармацевтска хемија 3 7 8.98 404
18 Храна и исхрана 7 9.79 344
19 Клиничка фармација и терапевтици 9 8.71 200