ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Аналитичка хемија 2 9.14 656
2 Биоорганска хемија 2 9.10 536
3 Евалуација на фармакопејски супстанци 2 9.10 496
4 Применета статистика 2 8.19 572
5 Физичка хемија за фармацевти 2 8.66 596
6 Анатомија и физиологија 4 8.64 436
7 Базична имунологија 4 8.89 548
8 Социјална фармација и методологија 4 9.19 436
9 Фармацевтска хемија 1 4 8.87 440
10 Фитохемија 4 9.00 600
11 Индивидуален проект 6 9.70 412
12 Основи на фитотерапијата 6 9.41 444
13 Фармацевтска технологија 6 8.54 544
14 Фармацевтска хемија 2 6 9.72 380
15 Вовед во клиничката фармација 8 8.75 312
16 Клиничка биохемија 8 9.08 440
17 Легислатива и аналитика на лековите 8 9.28 248
18 Токсикологија 8 9.25 312
19 Фармакоинформатика 8 9.27 336
20 Дипломски труд 10 9.72 184
21 Професионална практика 10 9.24 188