ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Биофизика 1 8.92 548
2 Воведен курс 1 8.99 444
3 Математика 1 8.77 520
4 Општа и неорганска хемија 1 9.16 536
5 Основи на органската хемија 1 9.38 552
6 Биохемија 3 8.65 496
7 Инструментални фармацевтски анализи 3 8.57 532
8 Микробиологија 3 9.02 452
9 Молекуларна и клеточна биологија и генетика 3 8.50 452
10 Општа и клеточна биологија 3 9.09 480
11 Основи на фармакологијата 5 8.65 424
12 Основи на фармацевтската технологија 5 7.64 548
13 Патологија со патофизиологија 5 9.28 416
14 Фармакогнозија 5 8.84 688
15 Биофармација 7 8.40 424
16 Фармацевтска технологија напреден курс 7 8.11 424
17 Фармацевтска хемија 3 7 9.16 456
18 Храна и исхрана 7 9.36 316
19 Клиничка фармација и терапевтици 9 9.30 216