ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Аналитичка хемија 2 9.14 660
2 Биоорганска хемија 2 9.36 552
3 Евалуација на фармакопејски супстанци 2 9.49 400
4 Применета статистика 2 8.67 544
5 Физичка хемија за фармацевти 2 9.25 524
6 Анатомија и физиологија 4 8.91 392
7 Базична имунологија 4 8.80 512
8 Социјална фармација и методологија 4 8.95 436
9 Фармацевтска хемија 1 4 8.05 476
10 Фитохемија 4 8.80 596
11 Индивидуален проект 6 9.46 432
12 Испитување на растителните дроги 6 9.65 204
13 Историја на фармацијата 6 9.30 20
14 Козметологија 6 9.41 188
15 Основи на екологијата 6 10.00 20
16 Основи на фитотерапијата 6 9.24 564
17 Фармакоекономија 6 8.83 104
18 Фармакоепидемиологија 6 9.71 52
19 Фармацевтска ботаника 6 8.43 716
20 Фармацевтска технологија 6 7.74 688
21 Фармацевтска хемија 2 6 8.85 320
22 Хигиена 6 9.28 204
23 Вовед во клиничката фармација 8 9.22 432
24 Клиничка биохемија 8 9.29 492
25 Легислатива и аналитика на лековите 8 9.55 316
26 Токсикологија 8 9.56 444
27 Фармакоинформатика 8 9.53 360
28 Дипломски труд 10 10.00 88
29 Професионална практика 10 10.00 84