ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
Евалуации по стар метод 2012/2013 зим 2011/2012 лет 2010/2011 лет
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Биофизика 1 8.70 104
2 Воведен курс 1 9.88 40
3 Математика 1 8.49 152
4 Општа и неорганска хемија 1 8.82 156
5 Основи на органската хемија 1 9.21 156
6 Биохемија 3 9.39 408
7 Инструментални фармацевтски анализи 3 9.24 472
8 Микробиологија 3 8.81 360
9 Молекуларна и клеточна биологија и генетика 3 9.42 424
10 Општа и клеточна биологија 3 9.15 448
11 Основи на фармакологијата 5 9.13 432
12 Основи на фармацевтската технологија 5 8.18 544
13 Патологија со патофизиологија 5 9.07 388
14 Фармакогнозија 5 8.63 720
15 Биофармација 7 8.42 492
16 Фармацевтска технологија напреден курс 7 8.00 508
17 Фармацевтска хемија 3 7 8.78 424
18 Храна и исхрана 7 9.37 444
19 Биоаналитичка хемија 9 9.98 304
20 Етнофармакологија 9 9.40 68
21 Издавање лекови и комуникација 9 9.84 136
22 Интеракција: лек- храна 9 10.00 72
23 Клиничка фармација и терапевтици 9 9.53 248
24 Микробиолошки и имунолошки методи за контрола на лековите 9 10.00 20
25 Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки 9 9.81 368
26 Регистрација на лекови 9 9.88 88
27 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции 9 9.89 44
28 Труење: превенција, дијагноза и третман 9 9.82 104
29 Фармакогенетика 9 10.00 112
30 Фармацевтска биотехнологија 9 10.00 36
31 Фитотерапија (напреднат курс) 9 9.98 52