Објавен Насока Предмет Пријавување Полагање Учебна
30-04-2017 Мр-нова Фармацевтска хемија 2 20-03-2017 31-03-2017 03-04-2017 2016/2017
 
 
Резултати од прв коллоквиум Фармацевтска хемија 2
 

 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 2 одржан на 3.4.2017 година

1.     3772 – 17 поени

2.     3578 – 16,25 поени

3.     3636 – 13 поени

4.     3706 – 16,5 поени

5.     3709 – 13 поени

6.     3675 – 12 поени

7.     3681 – 14, 5 поени

8.     3678 – 14 поени

9.     3682 – 18,25 поени

10. 3671 – 17,5 поени

11. 3595 – 16,5 поени

12. 3713 – 15,5 поени

13. 3714 – 20 поени

14. 3696 – 17,25 поени

15. 3697 – 15 поени

16. 3673 – 16 поени

17. 3707 – 19,25 поени

18. 3690 – 15 поени

19. 3692 – 11,5 поени

20. 3666 – 18 поени

21. 3667 – 13, 5 поени

22. 3680 – 13,5 поени

23. 3478 – 17 поени

24. 3704 – 15 поени

25. 3735 – 17 поени

26. 3691 - 16,25 поени

                                                                                           Проф.д-р Зоран Стерјев