ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Студенти
  Датум  Оглас    
1 22-05-2017 Известување за термин за практичен испит по Биофармација
2 22-05-2017 Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс .pdf 57 Kb
3 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
4 22-05-2017 Соопштение за проекти по ФТ
5 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017 .docx 17 Kb
6 20-05-2017 Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
7 19-05-2017 Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
8 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017 .docx 17 Kb
9 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017 .docx 19 Kb
10 19-05-2017 Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017 .docx 22 Kb
11 19-05-2017 За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
12 18-05-2017 Втор термин за колоквирање ФТ
13 18-05-2017 Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија .docx 12 Kb
14 18-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017 .docx 15 Kb
15 18-05-2017 Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија .docx 28 Kb
16 17-05-2017 Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
17 15-05-2017 Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
18 12-05-2017 Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
19 12-05-2017 Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија .docx 12 Kb
20 11-05-2017 Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
21 08-05-2017 Термин за вежби по Фармацевтска технологија 9.5.2017
22 05-05-2017 Известување за настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 62 Kb
23 04-05-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (Јунска) во учебната 2016-2017 година
24 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фитохемија
25 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
26 27-04-2017 Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија .pdf 226 Kb
27 24-04-2017 Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .pdf 186 Kb
28 21-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
29 13-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
30 07-04-2017 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
31 06-04-2017 Дополнителен термин за предавање Козметологија
32 06-04-2017 Теми за семинари по предметот Козметологија .docx 13 Kb
33 03-04-2017 Известување за настава по Токсикологија .pdf 62 Kb
34 31-03-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година .docx 15 Kb
35 29-03-2017 Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
36 28-03-2017 СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
37 28-03-2017 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
38 28-03-2017 Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
39 27-03-2017 Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 35 Kb
40 27-03-2017 Известување за почеток на настава Хигиена .pdf 35 Kb
41 27-03-2017 Известување за настава Токсикологија .pdf 32 Kb
42 27-03-2017 Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
43 23-03-2017 Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери .pdf 233 Kb
44 23-03-2017 Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .xlsx 11 Kb
45 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
46 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
47 27-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)
48 20-03-2017 СООПШТЕНИЕ за ПРВ КОЛОКВИУМ по ОРГАНСКА ХЕМИЈА-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ (ЛБИ)
49 20-03-2017 Вовед во клиничка фармација-соопштение за настава на 22.03.2017
50 17-03-2017 Почеток на настава Козметологија
51 14-03-2017 Соопштение по предметот фитохемија .docx 13 Kb
52 13-03-2017 Прв колоквиум по Аналитичка хемија
53 13-03-2017 Соопштение во врска со вежбите по предметот Основи на физичка хемија (студ. Лаб. биоинж)
54 11-03-2017 Вежба 1-Големина на честички за маг. био. инж. .docx 1 Mb
55 10-03-2017 Клиничка фармација и терапевтици- термин за писмен дел од испит .pdf 134 Kb
56 10-03-2017 Групи за вежби по предметот Вовед во Клиничка Фармација .xlsx 12 Kb
57 07-03-2017 ЛАБОРАТОРИСКИБИО ИНЖЕЊЕРИ - РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ЗАВРШНАТА ВЕЖБА .xls 58 Kb
58 03-03-2017 Резултати од полагањето по предметот Користење на литература и бази на податоци- јануарска сесија 2017 .xlsx 11 Kb
59 28-02-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
60 28-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
61 27-02-2017 Нов распоред по групи за практична настава по ФТ .xlsx 12 Kb
62 27-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
63 23-02-2017 Резултати од испитот по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан во Јануарска-февруарска испитна сесија .pdf 207 Kb
64 23-02-2017 Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 17 Kb
65 22-02-2017 Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
66 21-02-2017 Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика .docx 10 Kb
67 21-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
68 21-02-2017 Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
69 21-02-2017 Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
70 13-02-2017 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
71 13-02-2017 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017 .docx 24 Kb
72 13-02-2017 Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .pdf 33 Kb
73 13-02-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
74 13-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
75 13-02-2017 Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
76 10-02-2017 Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
77 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
78 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсикологија .pdf 33 Kb
79 09-02-2017 Резултати од усмен испит ФТ-напреден курс кај Симоноска и Главаш .docx 12 Kb
80 08-02-2017 Патофизиологија- резултати од испитот, одржан на 6.2.2017
81 08-02-2017 Резултати од испит Анализи во животна средина и мониторинг одржан на 06.02.2017 .pdf 35 Kb
82 08-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА- одговорен наставник Доц.д-р. Стерјев .pdf 327 Kb
83 07-02-2017 Практична настава- Клиничка фармација и терапевтици- Соопштение за групата распределена во Специјална болница Филип II
84 06-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПATA РАСПРЕДЕЛЕНА НА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
85 05-02-2017 Индекси за потпис и оцена по предметите: Фитотерапија_напреден курс, Фармакогноизија (сите програми), Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на природни производи и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
86 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогнозија_стара програма_26јануари2017 .doc 33 Kb
87 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогноизја_26 јануари 2017 .doc 86 Kb
88 05-02-2017 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни состојки_27јануари2017 .doc 40 Kb
89 03-02-2017 Информација за потпис и оценки по ФТ-НК и Биофармација
90 02-02-2017 Klinichka farmacija - turnus na kliniki (Revmatologija i Gastro)
91 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Досие на фармацевтска грижа- .pdf 256 Kb
92 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Структура на случаи - .pdf 120 Kb
93 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО Специјална болница за хируршки болести Филип 2, Приватна општа болница Ремедика и Универзитетска клиника за дигестивна хирургија .pdf 352 Kb
94 02-02-2017 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни производи .docx 21 Kb
95 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Лабораториски биоинженери
96 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација
97 01-02-2017 Список на студенти и распоред по кој ќе се одвива завршниот дел од испитот ФХ2
98 01-02-2017 Распоред за полагање практичен испит по АХ .docx 18 Kb
99 01-02-2017 Студенти за усно полагање по предметот Фармакогнозија од 26 јануари 2017
100 01-02-2017 Термин за оцени во индекс за предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
101 01-02-2017 Оцени фармацевтска технологија .docx 12 Kb
102 01-02-2017 Оцени по Основи на фармацевтска технологија
103 31-01-2017 Термин за испит по Лабораториски пресметки за јануарско-февруарска испитна сесија 2017 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
104 27-01-2017 Промена на термини за испит по ФТ
105 26-01-2017 Промени во термин за хербариуми по предметот фармацевтска ботаника
106 25-01-2017 Распоред и термин за полагање на испит по ФТ-НК .xlsx 11 Kb
107 24-01-2017 Резултати од полагање на практичен испит по предметот Фитохемија .docx 22 Kb
108 24-01-2017 Известување за оцени во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 35 Kb
109 24-01-2017 Клиничка фармација и терапевтици- распоред за практична настава по клиники .pdf 360 Kb
110 23-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Биофармација на 26.01.2017 .pdf 69 Kb
111 23-01-2017 POTVRDETE PRISUSTVO NA USMEN ISPIT FT ADVANCED .docx 12 Kb
112 23-01-2017 Термини за испит по ФТ .xlsx 9 Kb
113 23-01-2017 Промена во термин за увид во практичните испити по предметите: Фарамкогнозија, Основи на фармација, општа и клеточна биологија и општа биологија
114 22-01-2017 Известување во врска со резултати од испит по предметот Вовед во фармација
115 20-01-2017 Соопштение за испит по ФТ
116 20-01-2017 РЕЗУЛТАТИ - ЗАВРШНА ВЕЖБА FT ADVANCED .docx 11 Kb
117 19-01-2017 Резултати од практични испити по предметите: Основи на фармацевтска биологија, Општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 143 Kb
118 17-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник) .docx 29 Kb
119 16-01-2017 Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
120 16-01-2017 Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници .docx 14 Kb
121 16-01-2017 Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
122 11-01-2017 Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017 .docx 18 Kb
123 11-01-2017 Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017 .docx 19 Kb
124 11-01-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017 .docx 23 Kb
125 11-01-2017 Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017 .docx 44 Kb
126 10-01-2017 Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
127 09-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација) .doc 269 Kb
128 04-01-2017 Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
129 03-01-2017 Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
130 28-12-2016 резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
131 26-12-2016 потписи Стерилни техники и нивна примена
132 26-12-2016 потписи Основи на фармацевтска технологија
133 23-12-2016 Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
134 23-12-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
135 23-12-2016 Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
136 23-12-2016 Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
137 23-12-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
138 23-12-2016 Термин за колоквирање на вежби по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
139 23-12-2016 Известување за потписи по предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
140 22-12-2016 Колоквирање и консултации за вежби Основи на фармацевтска технологија
141 21-12-2016 Известување за потписи по предметите од Институт за Фармакогнозија (Фармакогнозија, Фитотерапија-напреден курс, Испитување и анализа на ПП, Екстракција и изолација на ПП, Испитување и анализа на етерични масла и ароматични суровини)
142 21-12-2016 Префрлање на студенти во летен семестар во учебната 2016/2017година .docx 17 Kb
143 20-12-2016 Известување за потпис во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
144 20-12-2016 ПРОМЕНА НА ТЕМИНИ за полагање на ПРАКТИЧЕН испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 и медицинска хемија
145 20-12-2016 Термин за втор колоквиум и потпис по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
146 19-12-2016 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
147 19-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
148 19-12-2016 The International PhD Program of the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg .pdf 313 Kb
149 16-12-2016 Список на студенти кои полагаат втор дел од испитот по предметот Фармакоинформатика од 05-06.12.2016
150 16-12-2016 Rezultati farmakoinformatika .docx 12 Kb
151 16-12-2016 Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2016/2017 година .docx 24 Kb
152 15-12-2016 Термин за Лабораториско пресметки (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
153 14-12-2016 Известување за одбрана на проекти по Биофармација на 16.12
154 14-12-2016 ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ по предметите МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, 3 МЕДИЦИНСКАХЕМИЈА
155 14-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
156 10-12-2016 Известување за испит по ФИФБИ1 и 2 од програмата за Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
157 09-12-2016 Известување за почеток на наставата по изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
158 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Катерина Калкова
159 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Есин Али
160 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Гордана Ристовска
161 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Богдана Нешиќ
162 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Ана Ефтоска
163 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Рејхан Емин
164 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Филип Богдановски
165 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Хаџер Шабан
166 06-12-2016 Резултати од испит по Фармацевтски инженерство и фармацевтско биоинженерство 2 .xlsx 8 Kb
167 05-12-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по предметот Храна и исхрана за 09.12.2016 .pdf 202 Kb
168 02-12-2016 Патофизиологија - информација за резултатите од завршната вежба
169 02-12-2016 Микробиологија- теми за семинарски .docx 11 Kb
170 02-12-2016 Медицинска хемија- известување за термин за настава на 05.12.2016
171 02-12-2016 ODBRANA NA PROEKTI EKSPERIMENTALEN DIZAJN (ZV FT ADVANCED)
172 01-12-2016 Предавање по Основи на фармацевтска технологија
173 29-11-2016
174 29-11-2016 FT Advanced PBL za Petok 2.12.2016 .rar 738 Kb
175 29-11-2016 Соопштение за ДЕН НА ДРВОТО
176 29-11-2016 Известување за настава по предметот Интеракција: лек-храна предвидена за ден 30.11.2016 .pdf 36 Kb
177 28-11-2016 Известување за изведување на вежбите по предметот Биофармација на 29.11
178 25-11-2016 Eksperimentalen dizajn - vezbi - proekti
179 25-11-2016 FT Advanced PBL за Понеделник, 28.11.2016 .rar 928 Kb
180 23-11-2016 Патофизиологија - информација за распоредот за предавања, за завршната вежба и К2
181 21-11-2016 Известување за промена на термин за Вежба бр.8 по Биофармација
182 18-11-2016 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 11 Kb
183 17-11-2016 Известување за подготовка на проектни теми по Биофармација .rar 21 Kb
184 16-11-2016 PBL-i za predavanjeto Biofarmacija na 22.11
185 16-11-2016 PBL za predavanjeto FT Advanced na 21.11.2016
186 10-11-2016 Вежба бр. 5 (Корени-Ризоми и Кори) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
187 10-11-2016 Вежба бр. 4 (Листови) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
188 10-11-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА-известување за настава за 14.11.2016
189 09-11-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
190 07-11-2016 Вежби по Биофармација
191 07-11-2016 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
192 07-11-2016 Вежби Основи на фармацевтска технологија
193 01-11-2016 VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN .xlsx 17 Kb
194 01-11-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
195 26-10-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
196 19-10-2016 Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
197 19-10-2016 Spisoci za kolokvium mikromiologija .xlsx 18 Kb
198 19-10-2016 Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
199 18-10-2016 Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
200 17-10-2016 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016 .docx 13 Kb
201 17-10-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
202 14-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
203 14-10-2016 Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
204 13-10-2016 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
205 13-10-2016 Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
206 13-10-2016 Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија .doc 1002 Kb
207 12-10-2016 Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
208 11-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
209 05-10-2016 Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
210 05-10-2016 esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs) .docx 27 Kb
211 04-10-2016 ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи .rar 5 Mb
212 04-10-2016 Промена на термин за вежби по Основи на Фармацевтска технологија за 6 и 13.10.2016 (отворете директно attachment) .docx 10 Kb
213 30-09-2016 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
214 30-09-2016 Вежба бр. 2 по предметот Фармакогнозија (Цветови и плодови) .pdf 2 Mb
215 29-09-2016 Индекси за оценка по ФТ-НК
216 27-09-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
217 27-09-2016 Резултати од испит Фармацевтско-технолошки анализи (септемвриска сесија 2016)
218 26-09-2016 Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
219 26-09-2016 Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови) .pdf 661 Kb
220 26-09-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
221 26-09-2016 Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
222 25-09-2016 Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник) .xlsx 13 Kb
223 25-09-2016 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
224 22-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
225 20-09-2016 Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
226 19-09-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
227 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
228 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
229 19-09-2016 Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
230 19-09-2016 Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
231 19-09-2016 Упис на изборни предмети
232 16-09-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
233 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ .doc 39 Kb
234 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА .xls 31 Kb
235 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ .xls 30 Kb
236 15-09-2016 Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
237 15-09-2016 Индекси за потпис по предметот ФТ
238 15-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по предметот ФТ-НК
239 14-09-2016 Почеток на настава и вежби ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
240 14-09-2016 Соопштение за почеток на теоретска настава по предметот ФТ-НК
241 14-09-2016 Известување за оценки по предметот Користење на литература и бази на податоци
242 13-09-2016 Po predmetot Socijalna Farmacija i metodologija site studenti koli polagale junska i avgustovska sesija 2016 da donesat indeksi za potpis i ocena na 14.09.2016 do 11H vo farmakoinformativniot centar
243 13-09-2016 Распоред за полагање на завршниот дел од испитот Фармацевска Хемија 2 ке се одржи на 16.09.2016
244 13-09-2016 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
245 13-09-2016 Промена на термин за полагање на ФТ кај Проф. д-р Славеска Раички
246 13-09-2016 Распоред за полагање устен испит по ФТ на 14.9.2016 .xlsx 11 Kb
247 12-09-2016 Ocenki i potpisi po Socijalna Farmacija na 14.09.2016
248 12-09-2016 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање, оддржан на 7.09.2016 .pdf 360 Kb
249 09-09-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 23.08.2016
250 09-09-2016 Распоред за полагање на усмен дел од испитот Основи на фармацевтска технологија на 12.09.2016 .pdf 42 Kb
251 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 14 Kb
252 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни состојки (биоинженери) .docx 13 Kb
253 07-09-2016 Резултати од практичен испит по Базична имунологија (07.09.2016) .pdf 40 Kb
254 07-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија .docx 12 Kb
255 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ивана Николова
256 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Мелиха Чековиќ
257 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Наџије Дерала
258 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ирина Божиновска
259 05-09-2016 Табели - изотонизација .pdf 1 Mb
260 02-09-2016 Термин за хербариум (7-ми септември 2016)
261 02-09-2016 Оцени по предметот Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
262 01-09-2016 Распоред на полагање на з.в. по Биофармација на 02.09 .xlsx 10 Kb
263 01-09-2016 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 23.08.2016 .docx 20 Kb
264 31-08-2016 Увид на резултати по предметите Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици .docx 11 Kb
265 31-08-2016 Резултати од испитот по Биофизика за магистри и лабораториски биоинженери .doc 41 Kb
266 30-08-2016 Резултати од испит Пребарување на литература ( 26.08.2016)
267 29-08-2016 Термин за хербариум, 2ри септември, петок
268 29-08-2016 Резултати од практичниот испит по предметите Општа и клеточна биологија (магистри) и Општа билогија (биоинженери) .xls 28 Kb
269 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Медицинска хемија .docx 14 Kb
270 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 .docx 15 Kb
271 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .docx 15 Kb
272 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 15 Kb
273 24-08-2016 Известување за резултати од ЗВ по Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи .pdf 221 Kb
274 23-08-2016 Термин за прктичен испит по ФТ
275 23-08-2016 Соопштение за студентите кои ќе полагаат испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 .docx 11 Kb
276 23-08-2016 СООПШТЕНИЕ за полагање на предметот ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 за студенти кои го немаат положено ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ
277 23-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 24.08.2016 .doc 26 Kb
278 22-08-2016 Термин за одржување на практичен испит по Фармакогнозија и фитохемија (23 август 2016, вторник)
279 22-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 23.08.2016 .docx 12 Kb
280 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и општа биологија (22 август 2016, понеделник) .doc 66 Kb
281 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (22 август 2016, понеделник) .doc 111 Kb
282 19-08-2016 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година .pdf 164 Kb
283 17-08-2016 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија .docx 11 Kb
284 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија-теоретски основи и Лабораториски курс од органска хемија (лабораториски биоинженери)
285 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија и Биоорганска хемија за фармацевти
286 15-08-2016 Патофизиологија - авг-сеп. сесија, испит за студентите по Фармација и Лаб-биоинжињери, 16.8.2016
287 15-08-2016 Соопштение за ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
288 10-08-2016 Известување за термин за завршна вежба по предметите, Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи и Токсиколошки форензични анализи .pdf 37 Kb
289 19-07-2016 Резултати од испитот Фармацевтско-технолошки анализи - јуни 2016 .docx 12 Kb
290 01-07-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација
291 28-06-2016 Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година .doc 71 Kb
292 27-06-2016 Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија .docx 15 Kb
293 27-06-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
294 25-06-2016 Распоред за устен испит по ФТ .xlsx 10 Kb
295 24-06-2016 Резултати од испит Фармакоекономија
296 23-06-2016 Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
297 21-06-2016 Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016 .xls 23 Kb
298 20-06-2016 Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 23 Kb
299 16-06-2016 Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер) .pdf 361 Kb
300 14-06-2016 Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 27 Kb
301 14-06-2016 Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
302 13-06-2016 Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
303 13-06-2016 Zavrsen del od ispitot FH2 .xlsx 20 Kb
304 13-06-2016 Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ .pdf 36 Kb
305 13-06-2016 Известување за термин за испитот по Анатомија
306 13-06-2016 Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
307 12-06-2016 Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016 .doc 29 Kb
308 11-06-2016 Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
309 10-06-2016 Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 24 Kb
310 10-06-2016 Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок .docx 19 Kb
311 10-06-2016 резултати од практичен испит по Базична имунологија (08.06.2016) .pdf 41 Kb
312 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (08.06.2016) .pdf 41 Kb
313 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молкуларна биологија и генетика (лаб.био.) 08.06.2016 .pdf 40 Kb
314 08-06-2016 Известување за оценки по предметот ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
315 07-06-2016 Термин за завшна вежба по ФТ
316 07-06-2016 Известување за оцени по Основи на фармакологија
317 07-06-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,3, Медицинска хемија, пребарување на литература, Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици.
318 30-05-2016 Теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника .doc 57 Kb
319 28-05-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ И КОМПЛЕТНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА одржан на 17.0.5.2016
320 27-05-2016 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија .pdf 412 Kb
321 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
322 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
323 25-05-2016 Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
324 24-05-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
325 23-05-2016 Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија .docx 11 Kb
326 22-05-2016 Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
327 20-05-2016 Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016 .xlsx 11 Kb
328 18-05-2016 Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
329 17-05-2016 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016) .doc 68 Kb
330 16-05-2016 Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016 .doc 29 Kb
331 16-05-2016 Термин за консултации по предметот ОФТ
332 14-05-2016 Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
333 12-05-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни .pdf 206 Kb
334 11-05-2016 Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
335 11-05-2016 СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ .doc 324 Kb
336 10-05-2016 Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
337 10-05-2016 .doc 75 Kb
338 10-05-2016 Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016) .doc 59 Kb
339 10-05-2016 Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2 .docx 14 Kb
340 10-05-2016 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
341 10-05-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 .xlsx 8 Kb
342 10-05-2016 Термин за завршна вежба по предметите Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи .pdf 36 Kb
343 09-05-2016 Измена на терминот за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3
344 09-05-2016 Термин за потпис по предметите Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ .pdf 34 Kb
345 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
346 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 34 Kb
347 09-05-2016 Електронско пријавување за втор колоквиум по ФТ
348 05-05-2016 Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
349 05-05-2016 Термин за завршна вежба по ФТ-НК
350 05-05-2016 Термин за завршна вежба по Биофармација
351 05-05-2016 Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
352 03-05-2016 Известување за пријавување на испити
353 28-04-2016 Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
354 28-04-2016 Известување за Фармацевтска хемија 2
355 28-04-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
356 28-04-2016 Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
357 25-04-2016 Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 29 Kb
358 25-04-2016 Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
359 25-04-2016 Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
360 22-04-2016 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
361 22-04-2016 Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација .doc 22 Kb
362 22-04-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 135 Kb
363 21-04-2016 Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
364 21-04-2016 Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
365 13-04-2016 Резултати од испит 26012016 .pdf 96 Kb
366 08-04-2016 Известување за предметот Применета статистка
367 06-04-2016 Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
368 05-04-2016 Известување за термин за предавања Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
369 04-04-2016 Известување за термини за презентации по Хигиена .pdf 18 Kb
370 27-03-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери - информација за промена во распоредот за теоретска настава
371 25-03-2016 Известување за предметот Фитохемија
372 16-03-2016 Вежби по предметот Фармацевтска ботаника на 17 март 2016
373 15-03-2016 Инфо за I колоквиум по предметот фитохемија (16.03.2016)
374 14-03-2016 Известување за предавања Токсикологија .pdf 34 Kb
375 09-03-2016 Промена на термин за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
376 09-03-2016 Термин за вежба бр.6 по Фармацевтска технологија
377 08-03-2016 Известување за настава по предметот Испитување и контрола на вода (лабораториски биоинженер) .pdf 33 Kb
378 08-03-2016 Известување за прв колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
379 07-03-2016 Известување на прв колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 27 Kb
380 03-03-2016 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс .pdf 34 Kb
381 02-03-2016 Термин за земање оценки по предметите Фармацевтска технологија - напреден курс и Биофармација
382 26-02-2016 Известување за почеток на настава по Хигиена .pdf 59 Kb
383 24-02-2016 Вежба бр 2. по Фармацевтска технологија
384 24-02-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ( писмен дел одржан на 22.01.2016)
385 23-02-2016 Патофизиологија-Лабораториски инижињери- информации за првиот колоквиум, 29.2.2016 .doc 40 Kb
386 23-02-2016 Предавања Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
387 22-02-2016 Оценки за Фармацевтска технологија
388 17-02-2016 ПРОМЕНА на ТЕРМИН за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА за 3-та и 4-та група
389 17-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР -МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА .doc 23 Kb
390 12-02-2016 Основи на Фармацевтска технологија - оцени
391 12-02-2016 Фармацевтска технологија - вежби
392 11-02-2016 Вежба Стабилност за магистри биоинженери .docx 99 Kb
393 10-02-2016 Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника .doc 167 Kb
394 10-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
395 10-02-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
396 09-02-2016 Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
397 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
398 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
399 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Елиф Баки
400 08-02-2016 НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
401 08-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
402 07-02-2016 Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
403 07-02-2016 Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
404 05-02-2016 Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби .pdf 2 Mb
405 04-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
406 04-02-2016 Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016 .pdf 335 Kb
407 03-02-2016 Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
408 03-02-2016 Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
409 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија .docx 10 Kb
410 03-02-2016 Основи на фармацевтска технологија
411 03-02-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 29.01.2016 година .docx 12 Kb
412 03-02-2016 Вовед во фармација
413 03-02-2016 Известување за земање на оценка за предметите од Институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .doc 28 Kb
414 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
415 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Физичка хемија .doc 27 Kb
416 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Лаб.техники и иструментални методи 2 .doc 28 Kb
417 03-02-2016 Известување за почеток на настава Прехранбени производи .pdf 197 Kb
418 01-02-2016 Лабораториски биоинжињери- Патофизиологија- распоред за практична настава .doc 35 Kb
419 01-02-2016 Лабораториски инжињери - Патофизиологија, воведни информации .xls 26 Kb
420 01-02-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
421 01-02-2016 Предавања по Аналитичка хемија
422 01-02-2016 Известување за почеток на настава Токсикологија .pdf 195 Kb
423 01-02-2016 Известување за оценки по ФТ-НК
424 01-02-2016 Практичната настава по предметот Клиничка фармација на Клиниката за Неврологија,
425 01-02-2016 ПРАКТИЧНА НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА - КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
426 01-02-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОКИНФОРМАТИКА
427 30-01-2016 Увид во испитите по предметите од Институт за Фармакогнозија
428 29-01-2016 Известување за почеток на настава по предметот Социјална фармација и методологија
429 29-01-2016 Известување за почеток на настава Токсиколошки форензични анализи .pdf 198 Kb
430 28-01-2016 Резултати од испитот основи на физичка хемија (Лаб. биоинж) втора декада, 21.01 2016 .docx 15 Kb
431 28-01-2016 Резултати од испитот Физичка хемија за фармацевти (втора декада, 21. 01. 2016) .docx 15 Kb
432 28-01-2016 Настава по предметот Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
433 28-01-2016 Почеток на настава ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
434 27-01-2016 Резултати од испитите Вовед во фармација и Воведен курс за магистри по фармација одржан во втората декада на јануарскиот испитен рок на 26.01.2016 год. .docx 16 Kb
435 27-01-2016 Соопштение за потпис и оценка по предметите на Катедрата за Фармацевтска технологија
436 27-01-2016 Соопштение за увид во тестови по испитот по Неорганска хемија, применета во фармација
437 26-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "Филип II" .pdf 109 Kb
438 25-01-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот Лабораториски курс по органска хемија
439 25-01-2016 Оценки по Аналитичка хемија
440 25-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС
441 24-01-2016 Соопштение за потписи и/или оценки по изборните предмети од Институтот за Фармацевтска технологија
442 24-01-2016 Соопштение за потписи и оценки по Биофармација и ФТ-НК
443 24-01-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ПРВА ДЕКАДА ЈАНУАР 2016
444 22-01-2016 Последна промена на терминот за испитите на Институтот за Фармакогнозија закажани на 25.01.2016
445 22-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
446 22-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СООПШТЕНИЕ за распоред на студенти за практична настава ( КЛИНИКИ) .pdf 244 Kb
447 22-01-2016 Усмен испит ОФТ кај Проф. М. Главаш Додов
448 22-01-2016 Практичен испит по БИООРГАНСКА ХЕМИЈА
449 22-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи -1 (22.01.2015)
450 22-01-2016 Измена во терминот за полагање на испитите на Институтот за Фармакогнозија!!!
451 22-01-2016 Резултати од испит по Молекуларни и имунолошки методи - теоретски основи (22.01.2016)
452 21-01-2016 Распоред за усен испит Основи на Фармацевтска технологија кај доц. Маја Симоноска Црцревска .docx 11 Kb
453 21-01-2016 Распоред за испит Основи на фармацевтска технологија - втора декада .docx 17 Kb
454 20-01-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
455 20-01-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 14.01.2016 година .docx 16 Kb
456 19-01-2016 Термин за практичен испит по предметот Фитохемија на 21 јануари 2016
457 19-01-2016 Термини за полагање практичен испит по Фармакогнозија на 21 јануари 2016 .doc 62 Kb
458 16-01-2016 Распоред за устен испит по ОФТ .pdf 73 Kb
459 15-01-2016 Соопштени за усен испит по предметот Вовед во клиничка фармација
460 15-01-2016 Резултати од практичен испит по ОФТ, одржан на 12.01.16 .xlsx 11 Kb
461 12-01-2016 Известување за студентите кои ќе го полагаат вториот дел (рецепти) од з.в. по ФТ
462 11-01-2016 Термини за практичен испит за предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија за фармацевти и биоинженери .xls 36 Kb
463 11-01-2016 .xls 36 Kb
464 11-01-2016 Термини за завршна вежба по Фармацевтска ботаника на 22.01.2016 .xls 28 Kb
465 11-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (08.01.2016)
466 07-01-2016 Финален распоред за полагање на з.в. по Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
467 06-01-2016 Вовед во фармација - резултати од испит одржан на 5.1.2016 .docx 14 Kb
468 06-01-2016 Распоред за полагање на з.в. по предметот Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
469 05-01-2016 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
470 05-01-2016 РАСПОРЕД за полагање на ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА применета во фармација
471 03-01-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери, јануарска испитна сесија 2016
472 03-01-2016 Патофизиологија - Фармација М-р нова, распоред за полагање на испитот по ПФ во јануарската сесија 2016 .xlsx 11 Kb
473 31-12-2015 Право на полагање на писмен испит по предметите Општа биологија, Општа и клеточна биологија и Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
474 31-12-2015 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе оддржи на 4.01.2016 .doc 115 Kb
475 31-12-2015 Термин за полагање на завршна вежба по Токсикологија .pdf 106 Kb
476 30-12-2015 Термин за завршна вежба/практичен испит по ОФТ, ФТ-НК и ФТА
477 30-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - јауарски испитен рок
478 30-12-2015 Соопштение за практичните испити по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацетска хемија 3 и Медицинска хемија .pdf 166 Kb
479 29-12-2015 Термин за практичен испит по предметите: Инструментални фарм.анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лабораториски техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 32 Kb
480 29-12-2015 Соопштение за Фармацевтска хемија 3
481 29-12-2015 Соопштение за Пребарување на литература
482 29-12-2015 Соопштение за Медицинска хемија
483 28-12-2015 завршна вежба Фармацевтска технологија
484 25-12-2015 термин за хербариум .doc 24 Kb
485 25-12-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 26 Kb
486 24-12-2015 промена на соопштение за право на потпис по предметот Вовед во фармација заради измени во начинот на пријавување на испит .doc 24 Kb
487 23-12-2015 Известување за потпис по предметот Животински и клеточни експериментални модели
488 23-12-2015 Потписи по предметот - Фармакогнозија
489 23-12-2015 Потписи по предметот Основи на фармацевтска технологија
490 23-12-2015 Термин за колоквирање на вежба по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 27 Kb
491 23-12-2015 Потписи по предметите Инструментални фармацевтски анализи; Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 28 Kb
492 22-12-2015 Потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација)
493 22-12-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба по Храна и исхрана .pdf 199 Kb
494 22-12-2015 Известување за студентите кои го слушаат изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување
495 22-12-2015 Потписи по Органска хемија применета во фармација
496 22-12-2015 Потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
497 21-12-2015 Известување за 2 (втор )колоквиум по предметот микробиологија со паразитологија .xlsx 30 Kb
498 21-12-2015 Запишување на летен семестар и заверка на зимски семестар во учебната 2015/2016 .docx 20 Kb
499 19-12-2015 Вежби Основи на фармацевтска технологија
500 18-12-2015 Практични испити во јануари по Фитохемија и Фармакогнозија
501 18-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија во јануарската сесија .doc 26 Kb
502 17-12-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3 во јануарско/фебруарска испитна сесија .pdf 215 Kb
503 17-12-2015 Термин за втор колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија и Неорганска хемија, применета во фармација
504 16-12-2015 ЗАВРШНА ВЕЖБА ФТ НАПРЕДЕН КУРС РЕЗУЛТАТИ .docx 11 Kb
505 16-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - втор колоквиум
506 15-12-2015 Известување за одбрани проекти по Биофармација за презентирање на 18.12 .docx 15 Kb
507 15-12-2015 право на потпис по предметот Воведен курс .doc 24 Kb
508 14-12-2015 Практични испити по Фармакогнозија и Фитохемија
509 14-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија .doc 25 Kb
510 14-12-2015 Нов список на студенти со термини за завршна вежба по Биофармација .docx 22 Kb
511 12-12-2015 Семинарски по предметот Стерилни техники и нивна примена .docx 15 Kb
512 12-12-2015 Патофизиологија- резултати од завршната вежба- дефинтивно! и информации за полагање на Вториот колоквум и внесување на потписи во индекс .doc 35 Kb
513 11-12-2015 Термин за завршни вежби по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи .docx 22 Kb
514 10-12-2015 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
515 09-12-2015 Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
516 07-12-2015 Завршна вежба по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи
517 05-12-2015 Термин за колоквирање вежби по Биофармација
518 04-12-2015 Известување за студентите што ќе полагаат завршна вежба по ФТ-НК
519 04-12-2015 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори .docx 1 Mb
520 03-12-2015 Патофизиолгоија - информација за резултатите од завршната вежба
521 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по Биофизика за Магистри .doc 126 Kb
522 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по предметот БИОФИЗИКА за лабараториски Биоимженери .doc 73 Kb
523 01-12-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи
524 01-12-2015 Вежби по предметот Фармакогнозија
525 01-12-2015 Стерилни техники и нивна примена предавање на 10.12.2015
526 30-11-2015 Известување за испитот ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
527 25-11-2015 Известување за практична настава Храна и исхрана, 26.11.2015 .pdf 196 Kb
528 24-11-2015 Патофизиологија - Завршна вежба- термин и распоред за плагање и други информации .doc 38 Kb
529 24-11-2015 Вежба Фармацевтско-технолошки анализи 25.11.2015 .pptx 672 Kb
530 23-11-2015 Известување за вежби по Биофармација
531 19-11-2015 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 - магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата
532 18-11-2015 prezentacija QbD za preparati so modificirano osloboduvanje .ppt 3 Mb
533 17-11-2015 Резултати од првиот колоквиум по Микробиологија .xlsx 27 Kb
534 16-11-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи 18.11.2016
535 16-11-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 4 - Листови .docx 1 Mb
536 10-11-2015 Вежба Фармацевтско технолошки анализи за 11.11.2015 .docx 16 Kb
537 09-11-2015 Известување за подготовка на проекти по предметот Биофармација .rar 20 Kb
538 06-11-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнение на распоредот за теоретска настава и резултати од колоквиумот по општа патофизиологија, одржан на 2.11.2015 .doc 112 Kb
539 06-11-2015 PBL-i FTAdvanced nanocestici i lipozomi 2015 .rar 12 Mb
540 06-11-2015 PBL-i BIOFARMACIJA .rar 731 Kb
541 05-11-2015 GRUPI ZA VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN - FT ADVANCED .docx 14 Kb
542 05-11-2015 Распоред на студенти што ќе полагаат прв колоквиум по Неорганска хемија, применета во фармација (6.11.2015 - студ. програма Магистер по фармација) .doc 123 Kb
543 02-11-2015 ВЕЖБИ/ПРОЕКТИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЈН ФТ НАПРЕДЕН КУРС .rar 39 Mb
544 02-11-2015 БОДОВИ ОД PROBLEM BASED LEARNING ФТ напреден курс 2015 .docx 29 Kb
545 29-10-2015 БОДОВИ - ЕСЕИ ФТ-НАПРЕДЕН КУРС .docx 19 Kb
546 29-10-2015 Колоквиум Основи на фармацевтска технологија
547 28-10-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 3 Херби .doc 1 Mb
548 25-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА 30.09.2015 .doc 29 Kb
549 24-10-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- пријавување и распоред за полагање на колоквиумот, закажан за 2.11.2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- информација за промена во распоредот за одржување на тероетската настава
550 20-10-2015 Известување за студентите кои слушаат ОФТ
551 18-10-2015 Вежба бр.3 ФТ-НК
552 16-10-2015 ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕСЕИ ПО ФТ-НК
553 13-10-2015 Вежба бр.4 - ФТА - Стабилност .pdf 315 Kb
554 06-10-2015 Вежба бр.3 ФТА- Стерилизација .pdf 73 Kb
555 06-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТКА втора декада септември 2015
556 06-10-2015 РАСПОРЕД ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАА НА 30.10.2015
557 03-10-2015 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
558 02-10-2015 PBL Ponedelnik 5.10.2015 FT Advanced .docx 1 Mb
559 02-10-2015 Фармакогозија Вежба бр. 2 Цветови и Плодови .pdf 2 Mb
560 02-10-2015 Известување за студентите што слушаат Биофармација
561 01-10-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 25.09.2015 .pdf 329 Kb
562 01-10-2015 Известување во врска со осигурување на студентите
563 29-09-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 1 - Скробови .pdf 661 Kb
564 25-09-2015 Seminarski po predmetot Farmakognozija! .docx 13 Kb
565 25-09-2015 Известување за изработка на есеи со краток водич за ФТ-напреден курс .docx 15 Kb
566 21-09-2015 Групи за вежби Биофармација .xlsx 12 Kb
567 21-09-2015 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
568 21-09-2015 Почеток на практична настава по предметот Биофармација
569 20-09-2015 Информации за вежбите од изборните предмети од природни производи за лабораториски биоинженер
570 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 49 Kb
571 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 31 Kb
572 18-09-2015 Известување за почеток на вежби по предметот ФТ-НК
573 18-09-2015 Соопштение за студентите кои слушаат ФТ-НК
574 18-09-2015 Известување за термин за потписи и оцени по предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .docx 16 Kb
575 17-09-2015 Практикум по предметот Етерични масла и ароматични суровини .pdf 1 Mb
576 17-09-2015 Практикум по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
577 17-09-2015 Соопштение за упис на изборни предмети
578 17-09-2015 Известување за теоретска настава
579 17-09-2015 Основи на фармацевтска технологија - увид во тестови од испитот одржан на 14.09.2015
580 16-09-2015 Известување за настава по предметот Инструментални Фармацевтски анализи .doc 30 Kb
581 16-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
582 16-09-2015 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
583 15-09-2015 Отворени се профилите за новите студенти 2015
584 15-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
585 15-09-2015 II термин за полагање на Лабораториски пресмети
586 15-09-2015 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 194 Kb
587 14-09-2015 Оцени по предметот Општа и неорганска хемија
588 14-09-2015 Dostavuvanje na indeksi i prijavi za oceni po predmetite Farmacetska hemija 1, Farmacevtska hemja 2 i Medicinska hemija
589 14-09-2015 Резултати од испитот по лабораториско сметање одржан на 10.09.2015 .pdf 332 Kb
590 11-09-2015 Профили на новопримени студенти 2015/16
591 07-09-2015 Резултати од практичен испит по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија_04,09,2015 .doc 62 Kb
592 03-09-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија_втора декада
593 02-09-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студентите по фармација М-р нова и ЛАбБиоинжињери, 4.9.2015
594 02-09-2015 Практичен дел за втора декада од испитите Фармацевтска хемија 1,2, 3 и Медицинска хемија (Лаб.биоинж.) .docx 13 Kb
595 01-09-2015 ЕФС - Оценки во индекс од јунска сесија и прва декада од септемвриска сесија .doc 23 Kb
596 01-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2 - прва декада септември 2015
597 30-08-2015 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година .doc 87 Kb
598 26-08-2015 Резултати од з.в. по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК и ФТА .xlsx 13 Kb
599 26-08-2015 Испит Стерилни техники и нивна примена
600 25-08-2015 Известување за термин за испит од предметот Анализа на животна средина и мониторинг .pdf 107 Kb
601 20-08-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 89 Kb
602 19-08-2015 Резултати од прв дел (задачи) од з.в. по предметот ФТ, одржана на 19.08. .pdf 53 Kb
603 19-08-2015 резултати од завршна вежба по општа и клеточна биологија и општа биологија .docx 11 Kb
604 18-08-2015 Известување за промена на термин за полагање испити во втора декада за предметите Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 42 Kb
605 18-08-2015 Термини за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 за фармацевти и Медицинска хемија за лабораториски биоинжинери во септемвриска испитна сесија
606 17-08-2015 консултации за практичен испит по предметите: Молекуларна и клеточна биологија и генетика, Базична имунологија и Молекуларна биологија и генетика (лаб.био.)
607 17-08-2015 Распоред за полагање на з.в. по Биофармација и ФТА .xlsx 10 Kb
608 17-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
609 16-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
610 12-08-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба Токсикологија .pdf 168 Kb
611 04-08-2015 Промена на термин од втора декада (трета испитна сесија) за предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .doc 27 Kb
612 04-08-2015 Термини за практичен испит и промена на термин од втора декада од трета испитна сесија за предметот Легислатива и аналитика на лекови .doc 28 Kb
613 24-07-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред септемвриска испитна сесија, за предметите: ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
614 23-07-2015 Практичен испит по аналитичка хемија
615 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија во третата испитна сесија .doc 31 Kb
616 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Инструментални фарм. анализи, Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2 во трета испитна сесија .doc 31 Kb
617 21-07-2015 Термин за увид: среда (22.07.2015) од 10-11h.
618 16-07-2015 Соопштение за практичен испит по предметот Фитохемија
619 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - нова програма .doc 76 Kb
620 14-07-2015 Резултати од оддржани испити на Институтот за фармацевтска технологија во втората декада на јунската сесија .xlsx 20 Kb
621 14-07-2015 термин за завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
622 14-07-2015 термин за завршна вежба по општа биологија и општа и клеточна биологија .doc 24 Kb
623 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 13 Kb
624 07-07-2015 Резултати по предметот Основи на фитотерапија .doc 42 Kb
625 07-07-2015 Резултати од испит Фармакоиформатика јунска сесија 2015
626 03-07-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 33 Kb
627 25-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 11.06.2015 .docx 20 Kb
628 01-09-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, 2015/2016 ГОДИНА .pdf 511 Kb
629 18-06-2015 Патофизиологија со Патологија - внесување на оценките во индекс (Фармација М-р нова и Лаб-Биоинжињери)
630 18-06-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 16.06.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .pdf 254 Kb
631 17-06-2015 Известување за СИТЕ студенти кои го полагаа испитот по предметот Вовед во клиничка фармација во втора декада/јунска сесија
632 17-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
633 17-06-2015 Фармацвтска хемија 1 .pdf 92 Kb
634 16-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 2.06.2015 .docx 18 Kb
635 13-06-2015 Резултати од испитите Легислатива и аналитика на лекови, Евалуација на фармакопејски супстанции, Регистрација на лекови, Легислатива и лабораториски менаџмент
636 17-08-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија
637 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.-Магистер по фармација .docx 13 Kb
638 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.- Лабораториски биоинженер .doc 32 Kb
639 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и котрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 110 Kb
640 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 109 Kb
641 08-06-2015 Известување за потписи и оценки по предметите на Институтот за фармацевтска технологија
642 08-06-2015 Потписи по аналитичка хемија и техники за подготовка на примероци за анализа
643 07-06-2015 Резултати од испитот по патофизиологија - Фармација и Лаббиоинжињери- 5.6.2015 .docx 12 Kb
644 07-06-2015 Потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
645 05-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
646 05-06-2015 Практичен испит по Аналитичка хемија, II декада 9.06.2015
647 05-06-2015 Распоред за полагање на испитот по Општа и неорганска хемија што ќе се одржи на 8.06.2015 .pdf 389 Kb
648 04-06-2015 Испит по патофизиологија за студентите по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжиери
649 04-06-2015 Завршен дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 2
650 04-06-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 01.06.2015 год. .pdf 67 Kb
651 04-06-2015 Соопштение за предметот Испитување на растителни дроги! .docx 13 Kb
652 04-06-2015 Резултати по предметот фитохемија практичен испит 03 јуни 2015 .doc 45 Kb
653 28-05-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 19.05.2015 год .pdf 63 Kb
654 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 108 Kb
655 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 107 Kb
656 22-05-2015 Резултати од изборниот предмет Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
657 21-05-2015 Распоред за полагање завршна вежба по Биофармација .xlsx 10 Kb
658 21-05-2015 Известување за пријава на испити - јунска сесија
659 20-05-2015 Испит по патофизиологија за студентите по ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ - 21.05.2015, инфромација
660 19-05-2015 Термин за З.В. по Биофармација
661 19-05-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ФИТОХЕМИЈА
662 18-05-2015 Распоред за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во I декада, 20 и 21.05.2015 .docx 19 Kb
663 15-05-2015 Известување за испит Физичка хемија и Основи на физичка хемија - прва декада .doc 27 Kb
664 14-05-2015 резултати од завршна вежба општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 44 Kb
665 13-05-2015 Известување за потпис од предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 106 Kb
666 13-05-2015 Известување за термин за завршна вежба Токсикологија во јунски испитен рок .pdf 109 Kb
667 12-05-2015 Соопштение за потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лаб. биоинжинер 14-15) .docx 13 Kb
668 12-05-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 28 Kb
669 11-05-2015 Известување за термин за полагање на втор колоквиум Токсикологија .pdf 110 Kb
670 08-05-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред јунска испитна сесија, за предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
671 08-05-2015 Патофизиологија - термин за полагање на поправни колоквиуми и завршна вежба
672 06-05-2015 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .pdf 202 Kb
673 06-05-2015 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 20 Kb
674 05-05-2015 Известување за колоквирање на вежби, консултации и З.В. по предметот Фармацевтска технологија .xlsx 10 Kb
675 30-04-2015 Соопштение за ФИТОХЕМИЈА колоквиум бр. 2
676 29-04-2015 Соопштение за изборниот предмет Испитување на растителни дроги
677 29-04-2015 Известување за термин за практичен испит во втора декада по предметите: Инструментални фарм. анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лаб. техники и инструментални методи 1 и Лаб. техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
678 28-04-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ФИТОХЕМИЈА .doc 27 Kb
679 28-04-2015 Известување на потпис по предметите Физичка хемија, Основи на Физичка хемија, Лаб. техники и инструментални методи 2 .doc 28 Kb
680 28-04-2015 Распоред на студенти за полагање на завршна вежба од Токсикологија .pdf 174 Kb
681 28-04-2015 термини за полагање на завршна вежба по предметите општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 24 Kb
682 28-04-2015 завршна вежба по фармацевтска ботаника и хербариум .doc 24 Kb
683 27-04-2015 Термин за практичен испит по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Магистер по фармација и Лабораториски биоинжинер 2014-2015)
684 27-04-2015 Известување за презентации од Испитување и контрола на ГМХ-напреден курс .pdf 111 Kb
685 24-04-2015 Практичен испит по предметот Фитохемија
686 24-04-2015 Практичен испит по предметите Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
687 23-04-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3, и МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА во јунска сесија
688 22-04-2015 Известување за термин за практичен испит по предметите: Физичка хемија, ИФА, Основи на ФХ, Лаб.тех. и инструментални методи 1 и 2 .doc 28 Kb
689 17-04-2015 Известување за одење во проиводствениот погон за етерично масло во Берово
690 17-04-2015 Известување за терминот за полагање на практичен испит по предметот Фитохемија!
691 16-04-2015 Известување за распоред на презентации по Хигиена .pdf 64 Kb
692 14-04-2015 Известување за студентите кои го слушаат предметот ФТ
693 13-04-2015 Известување за вежби по Фармацевтска хемија 1
694 31-03-2015 Известување за термин за предавања по ФТ
695 30-03-2015 Известување за вежби Фармацевтска хемија 1 .pdf 200 Kb
696 25-03-2015 Известување за термин за испит од Испитување и контрола на вода .pdf 108 Kb
697 25-03-2015 Известување за термин за настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна-напреден курс .pdf 110 Kb
698 24-03-2015 Лабораториски биоинжињери - Патофизиологија -Измени во распоредот на теоретската настава .docx 14 Kb
699 16-03-2015 Термин за Вежба бр. 6 по ФТ
700 11-03-2015 Rezultati od vezba hemija 2 .docx 11 Kb
701 11-03-2015 Термин за Вежба бр. 5 по ФТ
702 06-03-2015 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на вода .pdf 106 Kb
703 04-03-2015 Табели за изотонизација за Вежба бр. 4 по ФТ .pdf 1 Mb
704 03-03-2015 Патофизиологија, Лабораториски биоинжињери - Информација за одржување на првиот колоквиум по патофизиологија, 9.03.2015 .docx 15 Kb
705 03-03-2015 Известување за термин за одржување на прв колоквиум од Токсикологија .pdf 107 Kb
706 02-03-2015 Известување за проектни задачи по предметот Хигиена .pdf 117 Kb
707 02-03-2015 Термин за Вежба бр. 4 по ФТ
708 02-03-2015 Резултати од вежба број 2 и број 3 по предметот Фармацевтска хемија 1 .pdf 147 Kb
709 25-02-2015 Водич за изработка на проектите по ФТ .docx 13 Kb
710 25-02-2015 Теми за изработка на проекти по ФТ .xlsx 13 Kb
711 25-02-2015 Групи за изработка на проекти по ФТ .docx 21 Kb
712 24-02-2015 Резултати од испитот по Клиничка фармација и терапевтици одржан на 24.02.2015
713 20-02-2015 Известување за студентите што слушаат ФТ - изработка на проекти
714 19-02-2015 Материјали за вежба бр. 7 и вежба бр. 8 по предметот Фитохемија .doc 220 Kb
715 19-02-2015 Материјали за вежба бр. 5 и вежба бр. 6 по предметот Фитохемија .doc 1 Mb
716 19-02-2015 Материјали за вежба бр.3 и вежба бр. 4 по предметот Фитохемија .doc 616 Kb
717 19-02-2015 Известување за настава по предметот Хигиена .pdf 108 Kb
718 19-02-2015 Известување за практична настава Токсикологија .pdf 111 Kb
719 17-02-2015 Оценки по Фармацевтска хемија 2, Фармакоинформатика, Пребарување на литературата
720 16-02-2015 Резултати од прва вежба Фармацевтска хемија 1 .pdf 123 Kb
721 16-02-2015 Известување за термини за консултативни предавања и вежби по предметот ФТ
722 15-02-2015 Патофизиологија, Лаб-биоинжињери, предлог-распоред за полагање на колоквиумите и завршната вежба
723 13-02-2015 Соопштение за вежби по предметот Физиологија .pdf 315 Kb
724 13-02-2015 Известување за практична настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 2 .doc 27 Kb
725 12-02-2015 Патофизиологија-Лаббиоинжињери, 2014/2015 - Распоред за тероетска и практична настава и бодовник на континуираната оценка .xls 33 Kb
726 12-02-2015 Групи за практична настава по предметите Физичка хемија и Аналитичка хемија .xls 44 Kb
727 12-02-2015 Распоред по групи за практична настава од Токсикологија .pdf 195 Kb
728 11-02-2015 Соопштение за усен испит по предметот Клиничка фармација и терапевтици .pdf 201 Kb
729 09-02-2015 Соопштение за оцени по Општа и неорганска хемија
730 09-02-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
731 07-02-2015 Известување за почеток на практична настава по предметот Фармацевтска технологија
732 06-02-2015 ЛАБ-БИOИНЖИЊЕРИ- ПАТOФИЗИOЛOГИЈА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2015
733 06-02-2015 ЛАБ-БИOИНЖИЊЕРИ- ПАТOФИЗИOЛOГИЈА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2015
734 06-02-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 И 2
735 05-02-2015 Известување за настава по Токсикологија .pdf 189 Kb
736 04-02-2015 Материјал за Вежба бр. 1 и Вежба бр. 2 по предметот Фитохемија, за 11 февруари 2015 (среда) .doc 718 Kb
737 04-02-2015 Известување за Клиничка фармација и терапевтици
738 04-02-2015 РАСПОРЕД ЗА ОДВИВАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
739 03-02-2015 Резултати од завршна вежба Медицинска хемија - 30.01.2015
740 02-02-2015 Известување за настава по Прехранбени производи .pdf 190 Kb
741 02-02-2015 Известување за професнионална пракса
742 02-02-2015 Почеток на наставата по Аналитичка хемија за магистри по фармација и биоинженери
743 30-01-2015 Соопштение за студентите кои го слушаа/полагаа предметот Биофармација во зимскиот семестар во учебната 2014/2015
744 29-01-2015 Известување за настава од Токсиколошки форензични анализи .pdf 189 Kb
745 29-01-2015 Резултати од практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1,2,3 .pdf 221 Kb
746 29-01-2015 Резултати од испитот АХ декември / јануар .docx 16 Kb
747 29-01-2015 Оценки и увид во тестови по Аналитичка хемија
748 28-01-2015 Известување за професионална пракса .docx 13 Kb
749 27-01-2015 Соопштение за упис на летен семестар2014/15 за сите студенти од двете стусдиски програми .docx 12 Kb
750 26-01-2015 Известување за сите предмети од катедрата по фармацевтска хемија .pdf 198 Kb
751 23-01-2015 Известување за термин за оцени (Храна и исхрана, Токсикологија, Интеракција: лек-храна, Труење: превенција, дијагноза и третман, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода) .pdf 190 Kb
752 21-01-2015 Резултати од испитот по Лабораториски пресметки одржан на 16.01.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .pdf 43 Kb
753 20-01-2015 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 11 Kb
754 16-01-2015 Термин за потписи и оценки - Институт за Фармацевтска технологија
755 15-01-2015 резултати од завршна вежба по предметите Општа и килеточна биологија и Општа биологија .doc 30 Kb
756 15-01-2015 Известување за термини за практичен и теоретски испит по предметите ИФА, Физ.хем., Основи на физ.хем., Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2 .doc 28 Kb
757 14-01-2015 ЕРАСМУС+ .jpg 1 Mb
758 13-01-2015 Резултати од завршна вежба по предметите Фармацевтска хемија 1, 2 и 3 .pdf 216 Kb
759 12-01-2015 Резултати од колоквиумот -Биофизика -Лабораториски биоинженери .doc 31 Kb
760 12-01-2015 Известување за потписи за сите предмети од Институт за Фармакогнозија
761 12-01-2015 Резултати од завршни вежби по предметите Фитохемија и Фармакогнозија (09 јануари 2015) .doc 45 Kb
762 12-01-2015 Известување за практичен испит по предметот Фармацевтска хемија 3
763 08-01-2015 Термини за ЗВ по Фармакогнозија и Фитохемија за 09 јануари 2015 .doc 49 Kb
764 08-01-2015 Патофизиологија - полагање во првиот испитен рок , 9.јан.2015
765 08-01-2015 Практичен дел од испитите Фармацевтска хемија 1,2 и 3 и Медицинска хемија
766 08-01-2015 Завршен испит по Аналитичка хемија
767 08-01-2015 Известување за потпис по предметите Инструментални фарм. анализи и Лаб.техники и иструментални методи 1 .doc 27 Kb
768 05-01-2015 ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА- список на студенти кои имаат право на потпис .pdf 219 Kb
769 05-01-2015 Известување за термин за завршни вежби по Биофармација, ОФТ, ФТ, ФТ-НК и ФТА
770 30-12-2014 Информација за испит по предметот Клеточни и животински модели .docx 10 Kb
771 30-12-2014 Резултати од Испитот по предметите Екстракција и Изолација на природни производи и Испитување на Етерични масла и ароматични суровини .doc 57 Kb
772 30-12-2014 Соопштение за префрлање на студенти од другите фармацевтски факултети .pdf 314 Kb
773 30-12-2014 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР, 2014/2015 ГОДИНА .pdf 342 Kb
774 29-12-2014 Распоред за полагање на практичниот испит по Општа и неорганска хемија што ќе се одржи на 30.12.2014 .xlsx 14 Kb
775 29-12-2014 Резултати од завршна вежба по предметот пребарување на литературата .pdf 204 Kb
776 29-12-2014 Известување за практичен испит по предметите: ИФА, ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, ОСНОВИ НА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА и ЛАБ.ТЕХНИКИ И ИНСТР.МЕТОДИ 1 .doc 27 Kb
777 29-12-2014 Известување за практичен испит по Физичка хемија и Основи на физичка хемија (за студенти што имаат положено завршна вежба) .doc 27 Kb
778 26-12-2014 Известување за практичен испит по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
779 25-12-2014 резултати од втор колоквиум по предметот општа биологија .doc 39 Kb
780 24-12-2014 Патофиизологија, Фармација мр-нова и Лаб-биоинжењери: полагање на предеметот во јануарската испитна сесија 2015
781 24-12-2014 Известување за студентите од програмата Магистерски студии - Лабораториска анализа и инжињерство по фармација
782 24-12-2014 резултати од втор колоквиум по предметот општа и клеточна биологија .doc 72 Kb
783 23-12-2014 Известување за предметите Интеракција:лек-храна и Труење:превенција, дијагноза и третман .pdf 186 Kb
784 22-12-2014 Втор колоквиум по ФТА
785 22-12-2014 Известување за испит по медицинска хемија .pdf