ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Студенти
  Датум  Оглас    
1 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија (16012018) .docx 18 Kb
2 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија .docx 20 Kb
3 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија (16012018) .docx 18 Kb
4 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија (16012018) .docx 18 Kb
5 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15012018) .docx 19 Kb
6 18-01-2018 Термин за испит по предметот Анализи во животна средина и мониторинг .pdf 60 Kb
7 18-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска технологија .pdf 171 Kb
8 16-01-2018 Термин за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија .pdf 457 Kb
9 16-01-2018 Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Физичка хемија за фармацевти (студ.програма магистер по фармација) и основи на физичка хемија (студ.програма Лаб.биоинжињер) .doc 144 Kb
10 15-01-2018 Термин за полагање на практичен испит по Биофармација
11 15-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Основи на фармацевтска технологија оддржан на 12.01.2018 .pdf 176 Kb
12 13-01-2018 Резултати од прв дел практичен испит (задачи) по предметот Фармацевтска технологија .pdf 303 Kb
13 12-01-2018 Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .docx 57 Kb
14 12-01-2018 Соопштение за систематски преглед за студенти од прва година .pdf 234 Kb
15 11-01-2018 Известување за предметот Медицинска хемија
16 10-01-2018 Увид на втор колоквиум ФТ-НК
17 09-01-2018 Термини за полагање на практични испити по предметите Општа биологија за Лаб. Биоинженери и ОФБ и ОКБ за М-р по Фарамција (16 јануари 2018) .pdf 222 Kb
18 09-01-2018 Термини за полагање на практичен испит по предметите Основи на фармацевтска биологија и општа и клеточна биологија (15 јануари 2018) .pdf 241 Kb
19 09-01-2018 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15 јануари 2018) .pdf 269 Kb
20 09-01-2018 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија на 16 јануари 2018 .pdf 183 Kb
21 04-01-2018 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтско технолошки анализи .pdf 170 Kb
22 30-12-2017 резултати од втор колоквиум Основи на фармацевтска технологија .pdf 31 Kb
23 29-12-2017 Резултати од втор колоквиум Фармацевтска технологија - напреден курс .pdf 445 Kb
24 27-12-2017 Резултати од втор колоквиум по Биофармација .pdf 29 Kb
25 27-12-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 .docx 13 Kb
26 26-12-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2017/2018 И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР .docx 26 Kb
27 26-12-2017 potpis po predmetot Voved vo farmacija
28 25-12-2017 Термин за колоквирање вежби по предметите ОФТ и ФТ-НК .docx 11 Kb
29 25-12-2017 Индекси за поптис по Основи на фармацевтска технологија .docx 11 Kb
30 22-12-2017 Резултати по предметот Фармакоинформатика .docx 11 Kb
31 22-12-2017 Известување за потпис по предметите Инструментални фарм. анализи, Лабораториски техники и инструм. методи 1 .doc 28 Kb
32 20-12-2017 Индекси за потпис на Институт за фармакогнозија
33 19-12-2017 Известување за Втор колокиум по МБГ и МИА-ТО (20.12.2017)
34 15-12-2017 Термин за настава по Лабораториско сметање (студиска програма Лабораториски инжинер 17-18)
35 15-12-2017 Известување на втор колоквиум и за термин за колоквирање на вежба по предметот Иструментални фармацевтски анализи .doc 29 Kb
36 15-12-2017 Соопштение за потпис по предметот Основи на фармацевтска биологија
37 14-12-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА ( резултати од писмен дел од испит, 11-12-2017) .pdf 172 Kb
38 13-12-2017 Известување за студентите кои слушаат ФТ-НК .pdf 223 Kb
39 13-12-2017 Термин за втор колоквиум по Храна и исхрана .pdf 54 Kb
40 13-12-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 12 Kb
41 11-12-2017 Оценки за предметот Користење на литература и бази на податоци
42 11-12-2017 ТЕРМИН за КОЛОКВИРАЊЕ ВЕЖБИ по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 17-18) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18) .doc 57 Kb
43 11-12-2017 Известување за Медицинска хемија
44 07-12-2017 Проекти по Биофармација .docx 18 Kb
45 05-12-2017 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
46 04-12-2017 Резултати од колоквирање на вежби по предметот Медицинска хемија .docx 11 Kb
47 03-12-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- РЕЗУЛТААТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ, 27.11.2017
48 03-12-2017 PBL бр.3 по Биофармација .zip 2 Mb
49 02-12-2017 ПОТПИСИ по Биофизика
50 01-12-2017 ФТ-НК вежби
51 30-11-2017 ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .docx 16 Kb
52 30-11-2017 ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) .docx 16 Kb
53 25-11-2017 PBL по ФТ-НК .pdf 223 Kb
54 24-11-2017 Известување за термин за колоквирање на вежба по предметот Лаб.техники и инструментални методи 1 .doc 27 Kb
55 24-11-2017 Резултати од прв колоквиум Основи на фармацевтска технологија .pdf 194 Kb
56 23-11-2017 Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
57 23-11-2017 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
58 21-11-2017 Резултати и информации за студентите кои слушаат ФТ-НК .xlsx 9 Kb
59 20-11-2017 Известување за вежби ОФТ
60 17-11-2017 PBL бр.2 по Биофармација и известување за проекти .zip 6 Mb
61 17-11-2017 семинарски Основи на фармацевтска технологија
62 17-11-2017 Резултати од колквиум Фармацевтско-технолошки анализи .docx 10 Kb
63 16-11-2017 Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
64 15-11-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, Мр-нова - ЗАВРШНА ВЕЖБА, резултати .docx 15 Kb
65 15-11-2017 REZULTATI OD PRVIOT KOLOKVIUM FT NAPREDEN KURS .docx 14 Kb
66 14-11-2017 Известување за термин за полагање Колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
67 13-11-2017 Вежба бр. 4 Листови по предметот Фарамкогнозија .doc 1 Mb
68 10-11-2017 PBL по ФТ-НК .docx 15 Kb
69 10-11-2017 PBL бр.1 по Биофармација .rar 720 Kb
70 09-11-2017 ПАТОФИЗИЛОГИЈА - ТЕРМИН ЗА ЗАВРШНА ВЕЖБА
71 09-11-2017 Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма лабораториски биоинжинер 17-18) .docx 17 Kb
72 08-11-2017 Прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 ноември 2017
73 07-11-2017 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
74 07-11-2017 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 57 Kb
75 06-11-2017 VEZBI FT NAPREDEN KURS
76 01-11-2017 ВАЖНО!!!! ЗА МАГИСТРИ !!! Распоред на студентите по предавални за полагање на прв колоквиум по Неорганска хемија применета во фармација .docx 24 Kb
77 31-10-2017 ВАЖНО!!!!! СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Студиска програма лабораториски биоинжинер) .docx 13 Kb
78 30-10-2017 Известување за термин за полагање колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
79 26-10-2017 Вежба бр. 3 Херби по предметот Фармакогозија .pdf 845 Kb
80 25-10-2017 Известување за термин за колоквиуми по предметите Молекуларна биологија со генетика и Молекуларни и имунолошки анализи
81 23-10-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнителни информации .doc 42 Kb
82 20-10-2017 PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
83 20-10-2017 PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
84 19-10-2017 Известување за промена на термин за вежби по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .docx 12 Kb
85 16-10-2017 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA
86 16-10-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 19/10/17
87 10-10-2017 Список на студенти по групи за PBL по ФТ-НК 16.10.2017 .xlsx 14 Kb
88 09-10-2017 Сооштение за Бежба р. 4 по Биофармација
89 09-10-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА- МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА .docx 14 Kb
90 06-10-2017 Изветување за Фондацијата „Трајче Мукаетов“
91 05-10-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 06/10/17
92 03-10-2017 TRET PBL PO FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 9.10.2017 I CETVRT PBL ZA 16.10.2017 .pdf 741 Kb
93 02-10-2017 VTOR PBL FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 6.10
94 01-10-2017 Групи за PBL по ФТ-НК (2.10.2017) .xlsx 11 Kb
95 29-09-2017 Вежба бр.2 по ФТ-НК .pdf 86 Kb
96 27-09-2017 Вежба бр. 2 Цветови и плодови по предметот Фармакогнозија .pdf 2 Mb
97 27-09-2017 Групи за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .doc 25 Kb
98 26-09-2017 PRV PBL FT ADVANCED ZA 02.10
99 26-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕРИ !!! (Општа и неорганска хемија) .docx 13 Kb
100 23-09-2017 Вежба бр. 1 Скробови по предметот Фарамкогнозија .pdf 661 Kb
101 22-09-2017 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
102 20-09-2017 Вежби по предметот основи на фармацевтска технологија
103 20-09-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 22/09/17
104 18-09-2017 Информација за пријави кои недостасуваат по предметот медицинска хемија за студенти кои полагаа во трет испитен рок .docx 10 Kb
105 18-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Основи на фармакологијата
106 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Биофармација
107 18-09-2017 Известување за Биохемија
108 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 53 Kb
109 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- БОДИРАЊЕ НА КОНТИНУИРАНАТА ОЦЕНКА
110 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 24 Kb
111 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 32 Kb
112 15-09-2017 УВИД во тестови по предметите Органска хемија примената во фармација и Биоорганска хемија
113 15-09-2017 Оцени Стерилни техники и нивна примена
114 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР (за предметот Општа и неорганска хемија) .docx 14 Kb
115 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - МАГИСТРИ (за предметот Неорганска хемија применета во фармација) .docx 14 Kb
116 15-09-2017 Оцени ОФТ, ФТ и ФТ-напреден кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
117 15-09-2017 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
118 15-09-2017 Известување за настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 31 Kb
119 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска
120 14-09-2017 Соопштение за наставата Основи на фармакологијата
121 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
122 13-09-2017 Соопштение за оцени по предметите Фармацевстска хемија 1, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (ЛБИ) .docx 10 Kb
123 13-09-2017 Соопштение за доставување на индекси за потписи и оцени по предметите: Фитохемија, Фармакогнозија, Основи на фитотерапија и ИРД (за магистри по фармација) и ИАПП, ИЕМИАС и ЕИПП (за лабораториски биоинжењери)
124 13-09-2017 Инфо за отпочнување на вежби по сите предмети кои се одржуваат на Институтот за Фармакогнозија
125 13-09-2017 ВАЖНО !!!! Термин за оценки по предметот Неорганска хемија применета во фармација (магистри) и Општа и неорганска хемија (лаб.биоинж) .docx 13 Kb
126 12-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Клеточни и животински модели (Лабораториски биоинжинер, 5 сем)
127 11-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
128 11-09-2017 Резултати од усен испит ОФТ 11.09.2017
129 11-09-2017 Резултати од писмениот испит по предметот Основи на Фитотерапија .doc 29 Kb
130 07-09-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија
131 07-09-2017 Резултати од испитот по фармакогнозија (31.08.2017) - постара програма .xls 25 Kb
132 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтска технологија-напреден курс
133 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтско технолошки анализи
134 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Основи на фармацевтска технологија
135 07-09-2017 Резултати по предметот ФТА - септемвриска испитна сесија 2016-2017
136 07-09-2017 Резултати од Стерилни техники и нивна примена
137 05-09-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Физичка хемија за фарм. и Основи на физ.хемија .doc 27 Kb
138 04-09-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
139 03-09-2017 Известување за испитот по предметот Основи на фармакологијата
140 31-08-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Неорганска хемија применета во фармација и Општа и неорганска хемија .doc 27 Kb
141 30-08-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармaцевтска ботаника (29.08.2017) .docx 16 Kb
142 30-08-2017 RASPORED ZA USMEN ISPIT FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS - SEPTEMVRI 2017 .xlsx 9 Kb
143 29-08-2017 термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија, Токсиколошки форензични анализи, Храна и исхрана, Прехранбени производи .pdf 58 Kb
144 29-08-2017 Соопштение термин за хербариум (30 август 2017)
145 28-08-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (29.08.2017) .doc 91 Kb
146 25-08-2017 Rezultati od prakticniot ispit po predmetot Farmakognozija .docx 11 Kb
147 25-08-2017 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
148 24-08-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ФАРМАЦЕВТИ И ЛАБОРАТОРИКСИ БИОИНЖЕНЕРИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ, 17.8.2017
149 24-08-2017 SOOPSTENIE ZA TERMIN ZA USMEN ISPIT BIOFARMACIJA SEPTEMVRI 2017 .docx 23 Kb
150 23-08-2017 Термин за полагање на практичниот испит по предметот Општа и клеточна билогија за фармацевти .xlsx 12 Kb
151 23-08-2017 Термини за полагање на практичните испити по предметите фармакогнозија и фармацевтска биологија за фармацевти и општа биологија за биоинженери .xlsx 21 Kb
152 22-08-2017 Распоред за полагање усен испит по Фармацевтска технологија во септемвриски испитен рок 2017 .pdf 421 Kb
153 21-08-2017 Список за полагање на втроит дел од испитот фармакоинформатика .docx 13 Kb
154 21-08-2017 Распоред за усно ОФТ во септемвриска испитна сесија 2017 .pdf 43 Kb
155 21-08-2017 Резултати од практичен испит ОФТ од 18,08,2017 .pdf 29 Kb
156 21-08-2017 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија на 24.08.2017 .docx 19 Kb
157 21-08-2017 Резултати од практичен испит Фармацевтска технологија од 18.08.2017 .pdf 20 Kb
158 18-08-2017 Известување за испит Неорганска хемија за фарм, и Општа и неорганска хемија, 21,08,2017 - корегиран термин .doc 28 Kb
159 18-08-2017 Запишување на зимски семестар 2017/2018 година .doc 77 Kb
160 18-08-2017 Известување за испит (Неорганска хемија за фарм., Општа и неорганска хемија 21.08.2017) - список на студенти по предавални .doc 200 Kb
161 16-08-2017 Резулттаи од ФТА завршна вежба
162 26-07-2017 Резултати од испитит Издавање на лекови и комуникација (јунска сесија 2017 )
163 25-07-2017 КОНКУРС за програмата ЕРАЗМУС+ .pdf 211 Kb
164 14-07-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА (Септемвриска) во учебната 2016-2017 година .docx 14 Kb
165 13-07-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 1 јуни 2017
166 07-07-2017 оцена
167 06-07-2017 Оценки по Аналитичка хемија и Техники за подготовка на примероци за анализа
168 04-07-2017 Резултати од практичен испит фармацевтска ботаника одржан на 3ти јули 2017
169 04-07-2017 Резултати по предметот Екстракциј и изолација на природни производи јуни 21 2017 .xlsx 10 Kb
170 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери .pdf 513 Kb
171 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација .pdf 516 Kb
172 02-07-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника за генерација 2015 .xls 26 Kb
173 28-06-2017 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ КОЗМЕТОЛОГИЈА
174 28-06-2017 Резултати од испитот по предметот ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ .pdf 101 Kb
175 22-06-2017 Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017 .pdf 207 Kb
176 21-06-2017 Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .doc 51 Kb
177 21-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .docx 12 Kb
178 21-06-2017 Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника .doc 30 Kb
179 20-06-2017 Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija! .doc 30 Kb
180 19-06-2017 Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2 .doc 40 Kb
181 19-06-2017 Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
182 19-06-2017 Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
183 19-06-2017 Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
184 19-06-2017 Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
185 19-06-2017 Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017 .xls 25 Kb
186 16-06-2017 Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017 .xls 25 Kb
187 16-06-2017 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА .docx 11 Kb
188 16-06-2017 ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
189 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
190 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
191 15-06-2017 Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017 .docx 11 Kb
192 15-06-2017 Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма .docx 12 Kb
193 15-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 11 Kb
194 14-06-2017 Термин за испити Козметологија, Современи системи и Стерилни техники
195 14-06-2017 3703 да донесе пријава за Фармацевтска технологија
196 14-06-2017 Студентот со индекс број 3673 да се јави кај Проф. Главаш
197 14-06-2017 Резултати од испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА kajГлаваш и Симоноска
198 13-06-2017 Испитни прашања КОЗМЕТОЛОГИЈА .docx 12 Kb
199 13-06-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија кај проф. Главаш Додов и доц. Симоноска Црцаревска
200 12-06-2017 Распоред за устен испит по ФТ-НК закажан за 14.06.2017 .xlsx 11 Kb
201 10-06-2017 Резултати од практичен испит по основи на лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .xlsx 9 Kb
202 09-06-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија и Храна и исхрана .pdf 55 Kb
203 09-06-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фитохемија (16 мај 2017) .docx 15 Kb
204 09-06-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
205 08-06-2017 Финален распоред за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија .pdf 71 Kb
206 07-06-2017 Резултати од усен испит Основи на ФТ кај доц. Маја Симоноска Црцаревска
207 06-06-2017 Резултати од испит по ФИФБИ I одржан на 9.5.2017
208 06-06-2017 Информација за студентите што полагаа Основи на ФТ кај проф. Главаш
209 06-06-2017 Потпис по аналитичка хемија
210 05-06-2017 Прелиминарен распоред за полагање на устен испит оп Биофармација .docx 13 Kb
211 02-06-2017 Известување за термини за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија
212 01-06-2017 Одбрана на проекти КОЗМЕТОЛОГИЈА
213 01-06-2017 Распоред за полагање практичен испит по Аналитичка хемија .docx 19 Kb
214 01-06-2017 Термин за испит по Стерилни техники и нивна примена
215 01-06-2017 Потписи по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
216 01-06-2017 Распоред за усмен испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 10 Kb
217 01-06-2017 Термин за потпис и оцена во индекс по предметот Хигиена .pdf 54 Kb
218 31-05-2017 Промена на термин за Усен испит Основи на фармацевтска технологија
219 30-05-2017 Известување за потписи од Институт за фармакогнозија (фитохемија, основи на фитотерапија, испитување на растителни дроги)
220 30-05-2017 Известување за одложување на термин за одбрана на проекти по ФТ кај доц. Гешковски
221 29-05-2017 Распоред за одбрана на проекти ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .docx 11 Kb
222 29-05-2017 Термин за потписи во индекс по Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ и Токсиколошки форензични анализи .pdf 57 Kb
223 29-05-2017 Распоред за усен испит Основи на фармацевтскја технологија .docx 14 Kb
224 29-05-2017 Потпис ФХ2
225 29-05-2017 Известување за промена на терминот на полагање на практичен испит по Основи на имунологија и Базична имунологија
226 29-05-2017 Промена на термин за практичен испит по предметот фармацевтска ботаника за генерација 2015
227 29-05-2017 Соопштение за хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
228 26-05-2017 Резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија .docx 15 Kb
229 25-05-2017 Известување за практичен испит по ФТ
230 23-05-2017 Известување за проектот CEKA PharmTech финансиран од мрежата на CEEPUS
231 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
232 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија 23 мај 2017 .docx 18 Kb
233 23-05-2017 За потпис Фармакоинформатика и Вовед во клиничка
234 23-05-2017 Практичен испит Основи на фармацевтска технологија промена на време
235 22-05-2017 Известување за термин за практичен испит по Биофармација
236 22-05-2017 Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс .pdf 57 Kb
237 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
238 22-05-2017 Соопштение за проекти по ФТ
239 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017 .docx 17 Kb
240 20-05-2017 Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
241 19-05-2017 Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
242 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017 .docx 17 Kb
243 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017 .docx 19 Kb
244 19-05-2017 Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017 .docx 22 Kb
245 19-05-2017 За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
246 18-05-2017 Втор термин за колоквирање ФТ
247 18-05-2017 Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија .docx 12 Kb
248 18-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017 .docx 15 Kb
249 18-05-2017 Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија .docx 28 Kb
250 17-05-2017 Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
251 15-05-2017 Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
252 12-05-2017 Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
253 12-05-2017 Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија .docx 12 Kb
254 11-05-2017 Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
255 08-05-2017 Термин за вежби по Фармацевтска технологија 9.5.2017
256 05-05-2017 Известување за настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 62 Kb
257 04-05-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (Јунска) во учебната 2016-2017 година
258 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фитохемија
259 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
260 27-04-2017 Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија .pdf 226 Kb
261 24-04-2017 Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .pdf 186 Kb
262 21-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
263 13-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
264 07-04-2017 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
265 06-04-2017 Дополнителен термин за предавање Козметологија
266 06-04-2017 Теми за семинари по предметот Козметологија .docx 13 Kb
267 03-04-2017 Известување за настава по Токсикологија .pdf 62 Kb
268 31-03-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година .docx 15 Kb
269 29-03-2017 Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
270 28-03-2017 СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
271 28-03-2017 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
272 28-03-2017 Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
273 27-03-2017 Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 35 Kb
274 27-03-2017 Известување за почеток на настава Хигиена .pdf 35 Kb
275 27-03-2017 Известување за настава Токсикологија .pdf 32 Kb
276 27-03-2017 Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
277 23-03-2017 Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери .pdf 233 Kb
278 23-03-2017 Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .xlsx 11 Kb
279 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
280 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
281 27-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)
282 20-03-2017 СООПШТЕНИЕ за ПРВ КОЛОКВИУМ по ОРГАНСКА ХЕМИЈА-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ (ЛБИ)
283 20-03-2017 Вовед во клиничка фармација-соопштение за настава на 22.03.2017
284 17-03-2017 Почеток на настава Козметологија
285 14-03-2017 Соопштение по предметот фитохемија .docx 13 Kb
286 13-03-2017 Прв колоквиум по Аналитичка хемија
287 13-03-2017 Соопштение во врска со вежбите по предметот Основи на физичка хемија (студ. Лаб. биоинж)
288 11-03-2017 Вежба 1-Големина на честички за маг. био. инж. .docx 1 Mb
289 10-03-2017 Клиничка фармација и терапевтици- термин за писмен дел од испит .pdf 134 Kb
290 10-03-2017 Групи за вежби по предметот Вовед во Клиничка Фармација .xlsx 12 Kb
291 07-03-2017 ЛАБОРАТОРИСКИБИО ИНЖЕЊЕРИ - РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ЗАВРШНАТА ВЕЖБА .xls 58 Kb
292 03-03-2017 Резултати од полагањето по предметот Користење на литература и бази на податоци- јануарска сесија 2017 .xlsx 11 Kb
293 28-02-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
294 28-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
295 27-02-2017 Нов распоред по групи за практична настава по ФТ .xlsx 12 Kb
296 27-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
297 23-02-2017 Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 17 Kb
298 22-02-2017 Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
299 21-02-2017 Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика .docx 10 Kb
300 21-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
301 21-02-2017 Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
302 21-02-2017 Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
303 13-02-2017 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
304 13-02-2017 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017 .docx 24 Kb
305 13-02-2017 Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .pdf 33 Kb
306 13-02-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
307 13-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
308 13-02-2017 Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
309 10-02-2017 Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
310 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
311 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсикологија .pdf 33 Kb
312 09-02-2017 Резултати од усмен испит ФТ-напреден курс кај Симоноска и Главаш .docx 12 Kb
313 08-02-2017 Патофизиологија- резултати од испитот, одржан на 6.2.2017
314 08-02-2017 Резултати од испит Анализи во животна средина и мониторинг одржан на 06.02.2017 .pdf 35 Kb
315 08-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА- одговорен наставник Доц.д-р. Стерјев .pdf 327 Kb
316 07-02-2017 Практична настава- Клиничка фармација и терапевтици- Соопштение за групата распределена во Специјална болница Филип II
317 06-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПATA РАСПРЕДЕЛЕНА НА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
318 05-02-2017 Индекси за потпис и оцена по предметите: Фитотерапија_напреден курс, Фармакогноизија (сите програми), Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на природни производи и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
319 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогнозија_стара програма_26јануари2017 .doc 33 Kb
320 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогноизја_26 јануари 2017 .doc 86 Kb
321 05-02-2017 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни состојки_27јануари2017 .doc 40 Kb
322 03-02-2017 Информација за потпис и оценки по ФТ-НК и Биофармација
323 02-02-2017 Klinichka farmacija - turnus na kliniki (Revmatologija i Gastro)
324 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Досие на фармацевтска грижа- .pdf 256 Kb
325 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Структура на случаи - .pdf 120 Kb
326 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО Специјална болница за хируршки болести Филип 2, Приватна општа болница Ремедика и Универзитетска клиника за дигестивна хирургија .pdf 352 Kb
327 02-02-2017 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни производи .docx 21 Kb
328 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Лабораториски биоинженери
329 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација
330 01-02-2017 Список на студенти и распоред по кој ќе се одвива завршниот дел од испитот ФХ2
331 01-02-2017 Распоред за полагање практичен испит по АХ .docx 18 Kb
332 01-02-2017 Студенти за усно полагање по предметот Фармакогнозија од 26 јануари 2017
333 01-02-2017 Термин за оцени во индекс за предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
334 01-02-2017 Оцени фармацевтска технологија .docx 12 Kb
335 01-02-2017 Оцени по Основи на фармацевтска технологија
336 31-01-2017 Термин за испит по Лабораториски пресметки за јануарско-февруарска испитна сесија 2017 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
337 27-01-2017 Промена на термини за испит по ФТ
338 26-01-2017 Промени во термин за хербариуми по предметот фармацевтска ботаника
339 25-01-2017 Распоред и термин за полагање на испит по ФТ-НК .xlsx 11 Kb
340 24-01-2017 Резултати од полагање на практичен испит по предметот Фитохемија .docx 22 Kb
341 24-01-2017 Известување за оцени во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 35 Kb
342 24-01-2017 Клиничка фармација и терапевтици- распоред за практична настава по клиники .pdf 360 Kb
343 23-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Биофармација на 26.01.2017 .pdf 69 Kb
344 23-01-2017 POTVRDETE PRISUSTVO NA USMEN ISPIT FT ADVANCED .docx 12 Kb
345 23-01-2017 Термини за испит по ФТ .xlsx 9 Kb
346 23-01-2017 Промена во термин за увид во практичните испити по предметите: Фарамкогнозија, Основи на фармација, општа и клеточна биологија и општа биологија
347 22-01-2017 Известување во врска со резултати од испит по предметот Вовед во фармација
348 20-01-2017 Соопштение за испит по ФТ
349 20-01-2017 РЕЗУЛТАТИ - ЗАВРШНА ВЕЖБА FT ADVANCED .docx 11 Kb
350 19-01-2017 Резултати од практични испити по предметите: Основи на фармацевтска биологија, Општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 143 Kb
351 17-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник) .docx 29 Kb
352 16-01-2017 Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
353 16-01-2017 Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници .docx 14 Kb
354 16-01-2017 Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
355 11-01-2017 Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017 .docx 18 Kb
356 11-01-2017 Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017 .docx 19 Kb
357 11-01-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017 .docx 23 Kb
358 11-01-2017 Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017 .docx 44 Kb
359 10-01-2017 Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
360 09-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација) .doc 269 Kb
361 04-01-2017 Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
362 03-01-2017 Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
363 28-12-2016 резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
364 26-12-2016 потписи Стерилни техники и нивна примена
365 26-12-2016 потписи Основи на фармацевтска технологија
366 23-12-2016 Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
367 23-12-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
368 23-12-2016 Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
369 23-12-2016 Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
370 23-12-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
371 23-12-2016 Термин за колоквирање на вежби по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
372 23-12-2016 Известување за потписи по предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
373 22-12-2016 Колоквирање и консултации за вежби Основи на фармацевтска технологија
374 21-12-2016 Известување за потписи по предметите од Институт за Фармакогнозија (Фармакогнозија, Фитотерапија-напреден курс, Испитување и анализа на ПП, Екстракција и изолација на ПП, Испитување и анализа на етерични масла и ароматични суровини)
375 21-12-2016 Префрлање на студенти во летен семестар во учебната 2016/2017година .docx 17 Kb
376 20-12-2016 Известување за потпис во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
377 20-12-2016 ПРОМЕНА НА ТЕМИНИ за полагање на ПРАКТИЧЕН испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 и медицинска хемија
378 20-12-2016 Термин за втор колоквиум и потпис по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
379 19-12-2016 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
380 19-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
381 19-12-2016 The International PhD Program of the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg .pdf 313 Kb
382 16-12-2016 Список на студенти кои полагаат втор дел од испитот по предметот Фармакоинформатика од 05-06.12.2016
383 16-12-2016 Rezultati farmakoinformatika .docx 12 Kb
384 16-12-2016 Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2016/2017 година .docx 24 Kb
385 15-12-2016 Термин за Лабораториско пресметки (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
386 14-12-2016 Известување за одбрана на проекти по Биофармација на 16.12
387 14-12-2016 ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ по предметите МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, 3 МЕДИЦИНСКАХЕМИЈА
388 14-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
389 10-12-2016 Известување за испит по ФИФБИ1 и 2 од програмата за Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
390 09-12-2016 Известување за почеток на наставата по изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
391 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Катерина Калкова
392 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Есин Али
393 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Гордана Ристовска
394 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Богдана Нешиќ
395 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Ана Ефтоска
396 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Рејхан Емин
397 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Филип Богдановски
398 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Хаџер Шабан
399 06-12-2016 Резултати од испит по Фармацевтски инженерство и фармацевтско биоинженерство 2 .xlsx 8 Kb
400 05-12-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по предметот Храна и исхрана за 09.12.2016 .pdf 202 Kb
401 02-12-2016 Патофизиологија - информација за резултатите од завршната вежба
402 02-12-2016 Микробиологија- теми за семинарски .docx 11 Kb
403 02-12-2016 Медицинска хемија- известување за термин за настава на 05.12.2016
404 02-12-2016 ODBRANA NA PROEKTI EKSPERIMENTALEN DIZAJN (ZV FT ADVANCED)
405 01-12-2016 Предавање по Основи на фармацевтска технологија
406 29-11-2016
407 29-11-2016 FT Advanced PBL za Petok 2.12.2016 .rar 738 Kb
408 29-11-2016 Соопштение за ДЕН НА ДРВОТО
409 29-11-2016 Известување за настава по предметот Интеракција: лек-храна предвидена за ден 30.11.2016 .pdf 36 Kb
410 28-11-2016 Известување за изведување на вежбите по предметот Биофармација на 29.11
411 25-11-2016 Eksperimentalen dizajn - vezbi - proekti
412 25-11-2016 FT Advanced PBL за Понеделник, 28.11.2016 .rar 928 Kb
413 23-11-2016 Патофизиологија - информација за распоредот за предавања, за завршната вежба и К2
414 21-11-2016 Известување за промена на термин за Вежба бр.8 по Биофармација
415 18-11-2016 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 11 Kb
416 17-11-2016 Известување за подготовка на проектни теми по Биофармација .rar 21 Kb
417 16-11-2016 PBL-i za predavanjeto Biofarmacija na 22.11
418 16-11-2016 PBL za predavanjeto FT Advanced na 21.11.2016
419 10-11-2016 Вежба бр. 5 (Корени-Ризоми и Кори) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
420 10-11-2016 Вежба бр. 4 (Листови) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
421 10-11-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА-известување за настава за 14.11.2016
422 09-11-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
423 07-11-2016 Вежби по Биофармација
424 07-11-2016 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
425 07-11-2016 Вежби Основи на фармацевтска технологија
426 01-11-2016 VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN .xlsx 17 Kb
427 01-11-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
428 26-10-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
429 19-10-2016 Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
430 19-10-2016 Spisoci za kolokvium mikromiologija .xlsx 18 Kb
431 19-10-2016 Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
432 18-10-2016 Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
433 17-10-2016 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016 .docx 13 Kb
434 17-10-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
435 14-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
436 14-10-2016 Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
437 13-10-2016 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
438 13-10-2016 Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
439 13-10-2016 Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија .doc 1002 Kb
440 12-10-2016 Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
441 11-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
442 05-10-2016 Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
443 05-10-2016 esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs) .docx 27 Kb
444 04-10-2016 ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи .rar 5 Mb
445 04-10-2016 Промена на термин за вежби по Основи на Фармацевтска технологија за 6 и 13.10.2016 (отворете директно attachment) .docx 10 Kb
446 30-09-2016 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
447 30-09-2016 Вежба бр. 2 по предметот Фармакогнозија (Цветови и плодови) .pdf 2 Mb
448 29-09-2016 Индекси за оценка по ФТ-НК
449 27-09-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
450 27-09-2016 Резултати од испит Фармацевтско-технолошки анализи (септемвриска сесија 2016)
451 26-09-2016 Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
452 26-09-2016 Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови) .pdf 661 Kb
453 26-09-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
454 26-09-2016 Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
455 25-09-2016 Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник) .xlsx 13 Kb
456 22-09-2017 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
457 22-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
458 20-09-2016 Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
459 19-09-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
460 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
461 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
462 19-09-2016 Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
463 19-09-2016 Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
464 19-09-2016 Упис на изборни предмети
465 16-09-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
466 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ .doc 39 Kb
467 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА .xls 31 Kb
468 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ .xls 30 Kb
469 15-09-2016 Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
470 15-09-2016 Индекси за потпис по предметот ФТ
471 15-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по предметот ФТ-НК
472 14-09-2016 Почеток на настава и вежби ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
473 14-09-2016 Соопштение за почеток на теоретска настава по предметот ФТ-НК
474 14-09-2016 Известување за оценки по предметот Користење на литература и бази на податоци
475 13-09-2016 Po predmetot Socijalna Farmacija i metodologija site studenti koli polagale junska i avgustovska sesija 2016 da donesat indeksi za potpis i ocena na 14.09.2016 do 11H vo farmakoinformativniot centar
476 13-09-2016 Распоред за полагање на завршниот дел од испитот Фармацевска Хемија 2 ке се одржи на 16.09.2016
477 13-09-2016 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
478 13-09-2016 Промена на термин за полагање на ФТ кај Проф. д-р Славеска Раички
479 13-09-2016 Распоред за полагање устен испит по ФТ на 14.9.2016 .xlsx 11 Kb
480 12-09-2016 Ocenki i potpisi po Socijalna Farmacija na 14.09.2016
481 12-09-2016 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање, оддржан на 7.09.2016 .pdf 360 Kb
482 09-09-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 23.08.2016
483 09-09-2016 Распоред за полагање на усмен дел од испитот Основи на фармацевтска технологија на 12.09.2016 .pdf 42 Kb
484 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 14 Kb
485 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни состојки (биоинженери) .docx 13 Kb
486 07-09-2016 Резултати од практичен испит по Базична имунологија (07.09.2016) .pdf 40 Kb
487 07-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија .docx 12 Kb
488 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ивана Николова
489 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Мелиха Чековиќ
490 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Наџије Дерала
491 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ирина Божиновска
492 05-09-2016 Табели - изотонизација .pdf 1 Mb
493 02-09-2016 Термин за хербариум (7-ми септември 2016)
494 02-09-2016 Оцени по предметот Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
495 01-09-2016 Распоред на полагање на з.в. по Биофармација на 02.09 .xlsx 10 Kb
496 01-09-2016 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 23.08.2016 .docx 20 Kb
497 31-08-2016 Увид на резултати по предметите Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици .docx 11 Kb
498 31-08-2016 Резултати од испитот по Биофизика за магистри и лабораториски биоинженери .doc 41 Kb
499 30-08-2016 Резултати од испит Пребарување на литература ( 26.08.2016)
500 29-08-2016 Термин за хербариум, 2ри септември, петок
501 29-08-2016 Резултати од практичниот испит по предметите Општа и клеточна биологија (магистри) и Општа билогија (биоинженери) .xls 28 Kb
502 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Медицинска хемија .docx 14 Kb
503 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 .docx 15 Kb
504 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .docx 15 Kb
505 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 15 Kb
506 24-08-2016 Известување за резултати од ЗВ по Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи .pdf 221 Kb
507 23-08-2016 Термин за прктичен испит по ФТ
508 23-08-2016 Соопштение за студентите кои ќе полагаат испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 .docx 11 Kb
509 23-08-2016 СООПШТЕНИЕ за полагање на предметот ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 за студенти кои го немаат положено ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ
510 23-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 24.08.2016 .doc 26 Kb
511 22-08-2016 Термин за одржување на практичен испит по Фармакогнозија и фитохемија (23 август 2016, вторник)
512 22-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 23.08.2016 .docx 12 Kb
513 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и општа биологија (22 август 2016, понеделник) .doc 66 Kb
514 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (22 август 2016, понеделник) .doc 111 Kb
515 19-08-2016 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година .pdf 164 Kb
516 17-08-2016 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија .docx 11 Kb
517 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија-теоретски основи и Лабораториски курс од органска хемија (лабораториски биоинженери)
518 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија и Биоорганска хемија за фармацевти
519 15-08-2016 Патофизиологија - авг-сеп. сесија, испит за студентите по Фармација и Лаб-биоинжињери, 16.8.2016
520 15-08-2016 Соопштение за ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
521 10-08-2016 Известување за термин за завршна вежба по предметите, Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи и Токсиколошки форензични анализи .pdf 37 Kb
522 19-07-2016 Резултати од испитот Фармацевтско-технолошки анализи - јуни 2016 .docx 12 Kb
523 01-07-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација
524 28-06-2016 Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година .doc 71 Kb
525 27-06-2016 Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија .docx 15 Kb
526 27-06-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
527 25-06-2016 Распоред за устен испит по ФТ .xlsx 10 Kb
528 24-06-2016 Резултати од испит Фармакоекономија
529 23-06-2016 Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
530 21-06-2016 Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016 .xls 23 Kb
531 20-06-2016 Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 23 Kb
532 16-06-2016 Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер) .pdf 361 Kb
533 14-06-2016 Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 27 Kb
534 14-06-2016 Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
535 13-06-2016 Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
536 13-06-2016 Zavrsen del od ispitot FH2 .xlsx 20 Kb
537 13-06-2016 Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ .pdf 36 Kb
538 13-06-2016 Известување за термин за испитот по Анатомија
539 13-06-2016 Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
540 12-06-2016 Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016 .doc 29 Kb
541 11-06-2016 Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
542 10-06-2016 Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 24 Kb
543 10-06-2016 Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок .docx 19 Kb
544 10-06-2016 резултати од практичен испит по Базична имунологија (08.06.2016) .pdf 41 Kb
545 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (08.06.2016) .pdf 41 Kb
546 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молкуларна биологија и генетика (лаб.био.) 08.06.2016 .pdf 40 Kb
547 08-06-2016 Известување за оценки по предметот ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
548 07-06-2016 Термин за завшна вежба по ФТ
549 07-06-2016 Известување за оцени по Основи на фармакологија
550 07-06-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,3, Медицинска хемија, пребарување на литература, Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици.
551 30-05-2016 Теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника .doc 57 Kb
552 28-05-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ И КОМПЛЕТНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА одржан на 17.0.5.2016
553 27-05-2016 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија .pdf 412 Kb
554 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
555 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
556 25-05-2016 Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
557 24-05-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
558 23-05-2016 Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија .docx 11 Kb
559 22-05-2016 Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
560 20-05-2016 Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016 .xlsx 11 Kb
561 18-05-2016 Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
562 17-05-2016 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016) .doc 68 Kb
563 16-05-2016 Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016 .doc 29 Kb
564 16-05-2016 Термин за консултации по предметот ОФТ
565 14-05-2016 Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
566 12-05-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни .pdf 206 Kb
567 11-05-2016 Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
568 11-05-2016 СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ .doc 324 Kb
569 10-05-2016 Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
570 10-05-2016 .doc 75 Kb
571 10-05-2016 Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016) .doc 59 Kb
572 10-05-2016 Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2 .docx 14 Kb
573 10-05-2016 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
574 10-05-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 .xlsx 8 Kb
575 10-05-2016 Термин за завршна вежба по предметите Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи .pdf 36 Kb
576 09-05-2016 Измена на терминот за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3
577 09-05-2016 Термин за потпис по предметите Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ .pdf 34 Kb
578 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
579 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 34 Kb
580 09-05-2016 Електронско пријавување за втор колоквиум по ФТ
581 05-05-2016 Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
582 05-05-2016 Термин за завршна вежба по ФТ-НК
583 05-05-2016 Термин за завршна вежба по Биофармација
584 05-05-2016 Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
585 03-05-2016 Известување за пријавување на испити
586 28-04-2016 Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
587 28-04-2016 Известување за Фармацевтска хемија 2
588 28-04-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
589 28-04-2016 Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
590 25-04-2016 Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 29 Kb
591 25-04-2016 Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
592 25-04-2016 Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
593 22-04-2016 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
594 22-04-2016 Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација .doc 22 Kb
595 22-04-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 135 Kb
596 21-04-2016 Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
597 21-04-2016 Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
598 13-04-2016 Резултати од испит 26012016 .pdf 96 Kb
599 08-04-2016 Известување за предметот Применета статистка
600 06-04-2016 Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
601 05-04-2016 Известување за термин за предавања Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
602 04-04-2016 Известување за термини за презентации по Хигиена .pdf 18 Kb
603 27-03-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери - информација за промена во распоредот за теоретска настава
604 25-03-2016 Известување за предметот Фитохемија
605 16-03-2016 Вежби по предметот Фармацевтска ботаника на 17 март 2016
606 15-03-2016 Инфо за I колоквиум по предметот фитохемија (16.03.2016)
607 14-03-2016 Известување за предавања Токсикологија .pdf 34 Kb
608 09-03-2016 Промена на термин за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
609 09-03-2016 Термин за вежба бр.6 по Фармацевтска технологија
610 08-03-2016 Известување за настава по предметот Испитување и контрола на вода (лабораториски биоинженер) .pdf 33 Kb
611 08-03-2016 Известување за прв колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
612 07-03-2016 Известување на прв колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 27 Kb
613 03-03-2016 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс .pdf 34 Kb
614 02-03-2016 Термин за земање оценки по предметите Фармацевтска технологија - напреден курс и Биофармација
615 26-02-2016 Известување за почеток на настава по Хигиена .pdf 59 Kb
616 24-02-2016 Вежба бр 2. по Фармацевтска технологија
617 24-02-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ( писмен дел одржан на 22.01.2016)
618 23-02-2016 Патофизиологија-Лабораториски инижињери- информации за првиот колоквиум, 29.2.2016 .doc 40 Kb
619 23-02-2016 Предавања Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
620 22-02-2016 Оценки за Фармацевтска технологија
621 17-02-2016 ПРОМЕНА на ТЕРМИН за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА за 3-та и 4-та група
622 17-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР -МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА .doc 23 Kb
623 12-02-2016 Основи на Фармацевтска технологија - оцени
624 12-02-2016 Фармацевтска технологија - вежби
625 11-02-2016 Вежба Стабилност за магистри биоинженери .docx 99 Kb
626 10-02-2016 Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника .doc 167 Kb
627 10-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
628 10-02-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
629 09-02-2016 Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
630 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
631 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
632 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Елиф Баки
633 08-02-2016 НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
634 08-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
635 07-02-2016 Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
636 07-02-2016 Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
637 05-02-2016 Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби .pdf 2 Mb
638 04-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
639 04-02-2016 Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016 .pdf 335 Kb
640 03-02-2016 Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
641 03-02-2016 Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
642 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија .docx 10 Kb
643 03-02-2016 Основи на фармацевтска технологија
644 03-02-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 29.01.2016 година .docx 12 Kb
645 03-02-2016 Вовед во фармација
646 03-02-2016 Известување за земање на оценка за предметите од Институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .doc 28 Kb
647 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
648 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Физичка хемија .doc 27 Kb
649 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Лаб.техники и иструментални методи 2 .doc 28 Kb
650 03-02-2016 Известување за почеток на настава Прехранбени производи .pdf 197 Kb
651 01-02-2016 Лабораториски биоинжињери- Патофизиологија- распоред за практична настава .doc 35 Kb
652 01-02-2016 Лабораториски инжињери - Патофизиологија, воведни информации .xls 26 Kb
653 01-02-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
654 01-02-2016 Предавања по Аналитичка хемија
655 01-02-2016 Известување за почеток на настава Токсикологија .pdf 195 Kb
656 01-02-2016 Известување за оценки по ФТ-НК
657 01-02-2016 Практичната настава по предметот Клиничка фармација на Клиниката за Неврологија,
658 01-02-2016 ПРАКТИЧНА НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА - КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
659 01-02-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОКИНФОРМАТИКА
660 30-01-2016 Увид во испитите по предметите од Институт за Фармакогнозија
661 29-01-2016 Известување за почеток на настава по предметот Социјална фармација и методологија
662 29-01-2016 Известување за почеток на настава Токсиколошки форензични анализи .pdf 198 Kb
663 28-01-2016 Резултати од испитот основи на физичка хемија (Лаб. биоинж) втора декада, 21.01 2016 .docx 15 Kb
664 28-01-2016 Резултати од испитот Физичка хемија за фармацевти (втора декада, 21. 01. 2016) .docx 15 Kb
665 28-01-2016 Настава по предметот Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
666 28-01-2016 Почеток на настава ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
667 27-01-2016 Резултати од испитите Вовед во фармација и Воведен курс за магистри по фармација одржан во втората декада на јануарскиот испитен рок на 26.01.2016 год. .docx 16 Kb
668 27-01-2016 Соопштение за потпис и оценка по предметите на Катедрата за Фармацевтска технологија
669 27-01-2016 Соопштение за увид во тестови по испитот по Неорганска хемија, применета во фармација
670 26-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "Филип II" .pdf 109 Kb
671 25-01-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот Лабораториски курс по органска хемија
672 25-01-2016 Оценки по Аналитичка хемија
673 25-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС
674 24-01-2016 Соопштение за потписи и/или оценки по изборните предмети од Институтот за Фармацевтска технологија
675 24-01-2016 Соопштение за потписи и оценки по Биофармација и ФТ-НК
676 24-01-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ПРВА ДЕКАДА ЈАНУАР 2016
677 22-01-2016 Последна промена на терминот за испитите на Институтот за Фармакогнозија закажани на 25.01.2016
678 22-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
679 22-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СООПШТЕНИЕ за распоред на студенти за практична настава ( КЛИНИКИ) .pdf 244 Kb
680 22-01-2016 Усмен испит ОФТ кај Проф. М. Главаш Додов
681 22-01-2016 Практичен испит по БИООРГАНСКА ХЕМИЈА
682 22-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи -1 (22.01.2015)
683 22-01-2016 Измена во терминот за полагање на испитите на Институтот за Фармакогнозија!!!
684 22-01-2016 Резултати од испит по Молекуларни и имунолошки методи - теоретски основи (22.01.2016)
685 21-01-2016 Распоред за усен испит Основи на Фармацевтска технологија кај доц. Маја Симоноска Црцревска .docx 11 Kb
686 21-01-2016 Распоред за испит Основи на фармацевтска технологија - втора декада .docx 17 Kb
687 20-01-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
688 20-01-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 14.01.2016 година .docx 16 Kb
689 19-01-2016 Термин за практичен испит по предметот Фитохемија на 21 јануари 2016
690 19-01-2016 Термини за полагање практичен испит по Фармакогнозија на 21 јануари 2016 .doc 62 Kb
691 16-01-2016 Распоред за устен испит по ОФТ .pdf 73 Kb
692 15-01-2016 Соопштени за усен испит по предметот Вовед во клиничка фармација
693 15-01-2016 Резултати од практичен испит по ОФТ, одржан на 12.01.16 .xlsx 11 Kb
694 12-01-2016 Известување за студентите кои ќе го полагаат вториот дел (рецепти) од з.в. по ФТ
695 11-01-2016 Термини за практичен испит за предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија за фармацевти и биоинженери .xls 36 Kb
696 11-01-2016 .xls 36 Kb
697 11-01-2016 Термини за завршна вежба по Фармацевтска ботаника на 22.01.2016 .xls 28 Kb
698 11-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (08.01.2016)
699 07-01-2016 Финален распоред за полагање на з.в. по Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
700 06-01-2016 Вовед во фармација - резултати од испит одржан на 5.1.2016 .docx 14 Kb
701 06-01-2016 Распоред за полагање на з.в. по предметот Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
702 05-01-2016 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
703 05-01-2016 РАСПОРЕД за полагање на ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА применета во фармација
704 03-01-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери, јануарска испитна сесија 2016
705 03-01-2016 Патофизиологија - Фармација М-р нова, распоред за полагање на испитот по ПФ во јануарската сесија 2016 .xlsx 11 Kb
706 31-12-2015 Право на полагање на писмен испит по предметите Општа биологија, Општа и клеточна биологија и Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
707 31-12-2015 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе оддржи на 4.01.2016 .doc 115 Kb
708 31-12-2015 Термин за полагање на завршна вежба по Токсикологија .pdf 106 Kb
709 30-12-2015 Термин за завршна вежба/практичен испит по ОФТ, ФТ-НК и ФТА
710 30-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - јауарски испитен рок
711 30-12-2015 Соопштение за практичните испити по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацетска хемија 3 и Медицинска хемија .pdf 166 Kb
712 29-12-2015 Термин за практичен испит по предметите: Инструментални фарм.анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лабораториски техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 32 Kb
713 29-12-2015 Соопштение за Фармацевтска хемија 3
714 29-12-2015 Соопштение за Пребарување на литература
715 29-12-2015 Соопштение за Медицинска хемија
716 28-12-2015 завршна вежба Фармацевтска технологија
717 25-12-2015 термин за хербариум .doc 24 Kb
718 25-12-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 26 Kb
719 24-12-2015 промена на соопштение за право на потпис по предметот Вовед во фармација заради измени во начинот на пријавување на испит .doc 24 Kb
720 23-12-2015 Известување за потпис по предметот Животински и клеточни експериментални модели
721 23-12-2015 Потписи по предметот - Фармакогнозија
722 23-12-2015 Потписи по предметот Основи на фармацевтска технологија
723 23-12-2015 Термин за колоквирање на вежба по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 27 Kb
724 23-12-2015 Потписи по предметите Инструментални фармацевтски анализи; Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 28 Kb
725 22-12-2015 Потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација)
726 22-12-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба по Храна и исхрана .pdf 199 Kb
727 22-12-2015 Известување за студентите кои го слушаат изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување
728 22-12-2015 Потписи по Органска хемија применета во фармација
729 22-12-2015 Потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
730 21-12-2015 Известување за 2 (втор )колоквиум по предметот микробиологија со паразитологија .xlsx 30 Kb
731 21-12-2015 Запишување на летен семестар и заверка на зимски семестар во учебната 2015/2016 .docx 20 Kb
732 19-12-2015 Вежби Основи на фармацевтска технологија
733 18-12-2015 Практични испити во јануари по Фитохемија и Фармакогнозија
734 18-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија во јануарската сесија .doc 26 Kb
735 17-12-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3 во јануарско/фебруарска испитна сесија .pdf 215 Kb
736 17-12-2015 Термин за втор колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија и Неорганска хемија, применета во фармација
737 16-12-2015 ЗАВРШНА ВЕЖБА ФТ НАПРЕДЕН КУРС РЕЗУЛТАТИ .docx 11 Kb
738 16-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - втор колоквиум
739 15-12-2015 Известување за одбрани проекти по Биофармација за презентирање на 18.12 .docx 15 Kb
740 15-12-2015 право на потпис по предметот Воведен курс .doc 24 Kb
741 14-12-2015 Практични испити по Фармакогнозија и Фитохемија
742 14-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија .doc 25 Kb
743 14-12-2015 Нов список на студенти со термини за завршна вежба по Биофармација .docx 22 Kb
744 12-12-2015 Семинарски по предметот Стерилни техники и нивна примена .docx 15 Kb
745 12-12-2015 Патофизиологија- резултати од завршната вежба- дефинтивно! и информации за полагање на Вториот колоквум и внесување на потписи во индекс .doc 35 Kb
746 11-12-2015 Термин за завршни вежби по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи .docx 22 Kb
747 10-12-2015 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
748 09-12-2015 Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
749 07-12-2015 Завршна вежба по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи
750 05-12-2015 Термин за колоквирање вежби по Биофармација
751 04-12-2015 Известување за студентите што ќе полагаат завршна вежба по ФТ-НК
752 04-12-2015 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори .docx 1 Mb
753 03-12-2015 Патофизиолгоија - информација за резултатите од завршната вежба
754 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по Биофизика за Магистри .doc 126 Kb
755 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по предметот БИОФИЗИКА за лабараториски Биоимженери .doc 73 Kb
756 01-12-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи
757 01-12-2015 Вежби по предметот Фармакогнозија
758 01-12-2015 Стерилни техники и нивна примена предавање на 10.12.2015
759 30-11-2015 Известување за испитот ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
760 25-11-2015 Известување за практична настава Храна и исхрана, 26.11.2015 .pdf 196 Kb
761 24-11-2015 Патофизиологија - Завршна вежба- термин и распоред за плагање и други информации .doc 38 Kb
762 24-11-2015 Вежба Фармацевтско-технолошки анализи 25.11.2015 .pptx 672 Kb
763 23-11-2015 Известување за вежби по Биофармација
764 19-11-2015 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 - магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата
765 18-11-2015 prezentacija QbD za preparati so modificirano osloboduvanje .ppt 3 Mb
766 17-11-2015 Резултати од првиот колоквиум по Микробиологија .xlsx 27 Kb
767 16-11-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи 18.11.2016
768 16-11-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 4 - Листови .docx 1 Mb
769 10-11-2015 Вежба Фармацевтско технолошки анализи за 11.11.2015 .docx 16 Kb
770 09-11-2015 Известување за подготовка на проекти по предметот Биофармација .rar 20 Kb
771 06-11-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнение на распоредот за теоретска настава и резултати од колоквиумот по општа патофизиологија, одржан на 2.11.2015 .doc 112 Kb
772 06-11-2015 PBL-i FTAdvanced nanocestici i lipozomi 2015 .rar 12 Mb
773 06-11-2015 PBL-i BIOFARMACIJA .rar 731 Kb
774 05-11-2015 GRUPI ZA VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN - FT ADVANCED .docx 14 Kb
775 05-11-2015 Распоред на студенти што ќе полагаат прв колоквиум по Неорганска хемија, применета во фармација (6.11.2015 - студ. програма Магистер по фармација) .doc 123 Kb
776 02-11-2015 ВЕЖБИ/ПРОЕКТИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЈН ФТ НАПРЕДЕН КУРС .rar 39 Mb
777 02-11-2015 БОДОВИ ОД PROBLEM BASED LEARNING ФТ напреден курс 2015 .docx 29 Kb
778 29-10-2015 БОДОВИ - ЕСЕИ ФТ-НАПРЕДЕН КУРС .docx 19 Kb
779 29-10-2015 Колоквиум Основи на фармацевтска технологија
780 28-10-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 3 Херби .doc 1 Mb
781 25-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА 30.09.2015 .doc 29 Kb
782 24-10-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- пријавување и распоред за полагање на колоквиумот, закажан за 2.11.2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- информација за промена во распоредот за одржување на тероетската настава
783 20-10-2015 Известување за студентите кои слушаат ОФТ
784 18-10-2015 Вежба бр.3 ФТ-НК
785 16-10-2015 ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕСЕИ ПО ФТ-НК
786 13-10-2015 Вежба бр.4 - ФТА - Стабилност .pdf 315 Kb
787 06-10-2015 Вежба бр.3 ФТА- Стерилизација .pdf 73 Kb
788 06-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТКА втора декада септември 2015
78