Практикуми
1. Практикум ЕКСТРАКЦИЈА И ИЗОЛАЦИЈА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ .pdf 1859 Kb
2. Практикум ИСПИТУВАЊЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И АРОМАТИЧНИ СУРОВИНИ .pdf 1214 Kb
3. Практикум БАЗИЧНА ИМУНОЛОГИЈА
4. Практикум Фармацевтска технологија 3 .pdf 608 Kb
5. Практикум Професионална практика .pdf 6990 Kb
6. Практикум - Фармацевтска технологија 2 .pdf 901 Kb
7. Практикум Органска хемија
8. Работна тетратка по општа и клеточна биологија
9. Практикум Фармацевтска технологија 1 .pdf 983 Kb
10. Практикум Фармацевтска хемија 1 - Дзајн и метаболзам на лекови
11. Пребарување на литература .pdf 1713 Kb
12. Практикум Биофармација .pdf 722 Kb
13. Практикум - Молекуларна биологија
14. Учебно помагало - Пребарување на литература 2011
15. Збирка задачи по аналитичка хемија .pdf 2255 Kb
16. Практикум по аналитичка хемија, лабораториски биоинжињери .pdf 6537 Kb
17. Практикум по аналитичка хемија, магистер по фармација .pdf 6339 Kb
18. Практикум Храна и Исхрана .pdf 1192 Kb
19. Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација) .pdf 1707 Kb
20. Физичка хемија за фармацевти (Магистер по фармација) .pdf 2539 Kb
21. Практикум ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2 .pdf 974 Kb
22. Практикум - Токсикологија .pdf 1571 Kb
23. Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .pdf 1812 Kb
24. Практикумот по Инструментални фармацевтски анализи .pdf 2661 Kb
25. Практикумот по лабораториски техники и инструментални методи .pdf 2558 Kb
26. Основи на физичка хемија (Лабораториски биоинжинер) .pdf 2127 Kb
27. Практикум Прехранбени производи .pdf 672 Kb
28. Практикум Испитување и контрола на вода .pdf 250 Kb
29. Практикум Легислатива и аналитика на лековите .pdf 1589 Kb
30. Практикум по Фитохемија .pdf 2268 Kb
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права