ИНСТИТУТИ СО ПРЕДМЕТИ
 
Институт за фармацевтска хемија
1 ФФДП32 Анатомија и физиологија РЕД Мр-нова
2 ФФИФХ24 Базична имунологија РЕД Мр-нова
3 ФФДП29 Биофизика РЕД Мр-нова
4 ФФИФХ30 Вовед во клиничката фармација РЕД Мр-нова
5 ФФДП34 Индивидуален проект РЕД Мр-нова
6 ФФИФХ32 Клиничка фармација и терапевтици РЕД Мр-нова
7 ФФИХ26 Легислатива и аналитика на лековите РЕД Мр-нова
8 ФФДП28 Математика РЕД Мр-нова
9 ФФДП31 Микробиологија РЕД Мр-нова
10 ФФИФХ23 Молекуларна и клеточна биологија и генетика РЕД Мр-нова
11 ФФИФХ27 Основи на фармакологијата РЕД Мр-нова
12 ФФДП33 Патологија со патофизиологија РЕД Мр-нова
13 ФФДП30 Применета статистика РЕД Мр-нова
14 ФФДП36 Професионална практика РЕД Мр-нова
15 ФФИФХ26 Социјална фармација и методологија РЕД Мр-нова
16 ФФИФХ31 Фармакоинформатика РЕД Мр-нова
17 ФФИФХ25 Фармацевтска хемија 1 РЕД Мр-нова
18 ФФИФХ28 Фармацевтска хемија 2 РЕД Мр-нова
19 ФФИФХ29 Фармацевтска хемија 3 РЕД Мр-нова
20 ФФИПБ21 Храна и исхрана РЕД Мр-нова
21 ФФДП22 Безбедност и заштита на околината РЕД Лаб
22 ФФДП19 Биостатистика и биоинформатика РЕД Лаб
23 ФФДП20 Биофизика РЕД Лаб
24 ФФИФХ15 Клеточни и животински експериментални модели РЕД Лаб
25 ФФДП23 Легислатива и лабораториски менаџмент РЕД Лаб
26 ФФДП18 Математика со лабораториски пресметки РЕД Лаб
27 ФФИФХ11 Медицинска хемија РЕД Лаб
28 ФФДП25 Микробиологија со имунологија РЕД Лаб
29 ФФИФ14 Молекуларна биологија и генетика РЕД Лаб
30 ФФИФХ16 Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи РЕД Лаб
31 ФФИФХ10 Општа биологија РЕД Лаб
32 ФФДП26 Патофизиологија со патологија РЕД Лаб
33 ФФДП21 Пребарување на литература РЕД Лаб
34 ФФДП09 Анатомија РЕД Мр-стара
35 ФФДП07 Биофизика РЕД Мр-стара
36 ФФИФХ02 Дизајнирање и метаболизам на лекови РЕД Мр-стара
37 ФФИФХ06 Имунологија со имунохемија РЕД Мр-стара
38 ФФДП05 Математика РЕД Мр-стара
39 ФФДП12 Микробиологија со паразитологија РЕД Мр-стара
40 ФФИФХ07 Основи на молекуларна биологија со генетика РЕД Мр-стара
41 ФФДП11 Патофизиологија со патологија РЕД Мр-стара
42 ФФДП06 Применета статистика РЕД Мр-стара
43 ФФИФТ05 Социјална фармација РЕД Мр-стара
44 ФФИФХ04 Фармакоинформатика РЕД Мр-стара
45 ФФДП14 Фармакологија РЕД Мр-стара
46 ФФИФХ01 Фармацевтска хемија 1 РЕД Мр-стара
47 ФФИФХ03 Фармацевтска хемија 2 РЕД Мр-стара
48 ФФДП10 Физиологија РЕД Мр-стара
49 ФФИХ26 Аналитика на лековите и легислатива РЕД Мр-нова2015
50 ФФДП32 Анатомија и физиологија РЕД Мр-нова2015
51 ФФДП29 Биофизика РЕД Мр-нова2015
52 ФФИФХ30 Вовед во клиничката фармација РЕД Мр-нова2015
53 ФФИФХ32 Клиничка фармација и терапевтици РЕД Мр-нова2015
54 ФФДП28 Математика РЕД Мр-нова2015
55 ФФДП31 Микробиологија РЕД Мр-нова2015
56 ФФИФХ23 Молекуларна и клеточна биологија и генетика РЕД Мр-нова2015
57 ФФИФХ24 Основи на имунологијата РЕД Мр-нова2015
58 ФФИФХ27 Основи на фармакологијата РЕД Мр-нова2015
59 ФФДП33 Патофизиологија РЕД Мр-нова2015
60 ФФДП30 Применета статистика РЕД Мр-нова2015
61 ФФДП44 Професионална практика РЕД Мр-нова2015
62 ФФИФХ26 Социјална фармација и методологија РЕД Мр-нова2015
63 ФФИФХ31 Фармакоинформатика РЕД Мр-нова2015
64 ФФИФХ25 Фармацевтска хемија 1 РЕД Мр-нова2015
65 ФФИФХ28 Фармацевтска хемија 2 РЕД Мр-нова2015
66 ФФИФ29 Фармацевтска хемија 3 РЕД Мр-нова2015
67 ФФИПБ21 Храна и исхрана РЕД Мр-нова2015
68 ФФИФХ40 Аспекти на употребата на лекови во современите општества ИЗБ Мр-нова
69 ФФИФХ48 Дизајнирање и развој на лекови ИЗБ Мр-нова
70 ФФИФХ41 Издавање лекови и комуникација ИЗБ Мр-нова
71 ФФИФХ39 Истражувачки методи во социјалната фармација ИЗБ Мр-нова
72 ФФДП37 Јавно здравство ИЗБ Мр-нова
73 ФФИФХ38 Комуникација и информатика ИЗБ Мр-нова
74 ФФДП45 Курс по меѓународна здравствена грижа ИЗБ Мр-нова
75 ФФДП35 Лабораториска практика ИЗБ Мр-нова
76 ФФДП38 Медицинска етика ИЗБ Мр-нова
77 ФФИФХ46 Медицинска хемија ИЗБ Мр-нова
78 ФФИФХ35 Методи во молекуларната биологија ИЗБ Мр-нова
79 ФФИФХ36 Микробиолошки и имунолошки методи за контрола на лековите ИЗБ Мр-нова
80 ФФИХ32 Напреден курс по органска хемија - лаботориски курс ИЗБ Мр-нова
81 ФФИХ31 Напреднат курс по органска хемија ИЗБ Мр-нова
82 ФФДП42 Пишување, етика и филозофија на науката ИЗБ Мр-нова
83 ФФДП44 Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки ИЗБ Мр-нова
84 ФФИФХ43 Развој на клинички лекови ИЗБ Мр-нова
85 ФФИФХ47 Структурална хемија ИЗБ Мр-нова
86 ФФИФХ42 Теории на здравствена грижа: како да се бараат, избираат и употребат ИЗБ Мр-нова
87 ФФИФХ33 Токсикологија на лековите ИЗБ Мр-нова
88 ФФИФХ34 Фармакогенетика ИЗБ Мр-нова
89 ФФДП46 Фармакоекономија ИЗБ Мр-нова
90 ФФДП47 Фармакоепидемиологија ИЗБ Мр-нова
91 ФФИФХ37 Фармацевтска имунобиологија ИЗБ Мр-нова
92 ФФИПБ 24 Хигиена ИЗБ Мр-нова
93 ФФИХ15 Дизајнирање на хемиски експерименти ИЗБ Лаб
94 ФФИФХ21 Дијагностични соединенија ИЗБ Лаб
95 ФФИФХ19 Имунодијагностика ИЗБ Лаб
96 ФФИФХ20 Имунолошки и микробиолошки методи во контрола на лекови ИЗБ Лаб
97 ФФИФ10 Испитување на етерични масла и ароматични суровини ИЗБ Лаб
98 ФФИФХ22 Јаглехидратна хемија ИЗБ Лаб
99 ФФИФХ13 Комбинаториска хемија ИЗБ Лаб
100 ФФИФХ12 Компјутерска хемија ИЗБ Лаб
101 ФФИХ17 Контрола на крвта и крвните деривати ИЗБ Лаб
102 ФФИФХ17 Молекуларни и имунолошки анализи - 1 ИЗБ Лаб
103 ФФИФХ18 Молекуларни и имунолошки анализи - 2 ИЗБ Лаб
104 ФФИХ16 Техники за подготовка на примероци за анализа ИЗБ Лаб
105 ФФИХ16 Техники за подготовка на примероци за анализи ИЗБ Лаб
106 ФФДП03 Јавно здравство ИЗБ Мр-стара
107 ФФДП01 Клиничка фармација ИЗБ Мр-стара
108 ФФИФХ08 Фармакогенетика ИЗБ Мр-стара
109 ФФДП15 Фармакоекономија ИЗБ Мр-стара
110 ФФИФХ41 Издавање лекови и комуникација ИЗБ Мр-нова2015
111 ФФДП36 Микрибиолошки и имунолошки методи за контрола на лековите ИЗБ Мр-нова2015
112 ФФДП44 Права на интелектуална сопственост во фармацијата ИЗБ Мр-нова2015
113 ФФИФХ34 Фармакогенетика, фармакогеномика и индивидуализирана терапија ИЗБ Мр-нова2015
114 ФФДП37 Фармакоекономија ИЗБ Мр-нова2015
115 ФФДП47 Фармакоепидемиологија ИЗБ Мр-нова2015
116 ФФИПБ24 Хигиена ИЗБ Мр-нова2015
Институт за фармацевтска технологија
1 ФФИФТ22 Биофармација РЕД Мр-нова
2 ФФИФТ19 Основи на фармацевтската технологија РЕД Мр-нова
3 ФФИФТ20 Фармацевтска технологија РЕД Мр-нова
4 ФФДП21 Фармацевтска технологија напреден курс РЕД Мр-нова
5 ФФИФТ08 Основи на биотехнологија РЕД Лаб
6 ФФИФТ09 Фармацевтско-технолошки анализи РЕД Лаб
7 ФФИФТ04 Биофармација РЕД Мр-стара
8 ФФИФТ01 Фармацевтска технологија 1 РЕД Мр-стара
9 ФФИФТ02 Фармацевтска технологија 2 РЕД Мр-стара
10 ФФИФТ04 Фармацевтска технологија 3 РЕД Мр-стара
11 ФФИФТ22 Биофармација РЕД Мр-нова2015
12 ФФИФТ19 Основи на фармацевтската технологија РЕД Мр-нова2015
13 ФФИФТ20 Фармацевтска технологија РЕД Мр-нова2015
14 ФФИФТ21 Фармацевтска технологија (напредно ниво) РЕД Мр-нова2015
15 ФФИФТ31 Валидација на производството на фармацевтски дозирани форми ИЗБ Мр-нова
16 ФФИФТ30 Индустриско производство и обезбедување на квалитет на фармацевтски дозирани форми ИЗБ Мр-нова
17 ФФИФТ33 Клиничка фармакокинетика ИЗБ Мр-нова
18 ФФИФТ35 Козметологија ИЗБ Мр-нова
19 ФФИФТ27 Контролирано ослободување ИЗБ Мр-нова
20 ФФИФТ24 Процеси на производство на фармацевтски дозирани форми ИЗБ Мр-нова
21 ФФИФТ26 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции ИЗБ Мр-нова
22 ФФИФТ145 Стерилни техники и нивна примена ИЗБ Мр-нова
23 ФФИФТ32 Фармакокинетика / фармакодинамика ИЗБ Мр-нова
24 ФФИФТ34 Фармацевтска биотехнологија ИЗБ Мр-нова
25 ФФИФТ28 Фармацевтска преформулација ИЗБ Мр-нова
26 ФФИФТ25 Формулација на стабилни лекови ИЗБ Мр-нова
27 ФФИФТ29 Формулација на транспортни системи за пептиди и протеини ИЗБ Мр-нова
28 ФФИФТ10 Дизајн и оптимизација на технолошки процеси ИЗБ Лаб
29 ФФИФТ100 Дизајн и оптимизација на технолошки процеси ИЗБ Лаб
30 ФФИФТ18 Испитување на биорасположливост и биоеквивалентност - напреден курс ИЗБ Лаб
31 ФФИФТ16 Контрола на квалитет на козметички производи ИЗБ Лаб
32 ФФИФТ11 Молекуларна биотехнологија ИЗБ Лаб
33 ФФИФТ12 Основи на медицинската биотехнологија ИЗБ Лаб
34 ФФИФТ14 Стерилни техники и нивната примена ИЗБ Лаб
35 ФФИФТ17 Студии на стабилност - напреднат курс ИЗБ Лаб
36 ФФИФТ15 Терапевтски мониторинг ИЗБ Лаб
37 ФФИПБ18 Токсикологија на прехранбените производи- напреднат курс ИЗБ Лаб
38 ФФИФ06 Биотехнологија ИЗБ Мр-стара
39 ФФИФТ06 Козметологија ИЗБ Мр-стара
40 ФФИФТ23 Козметологија ИЗБ Мр-нова2015
41 ФФИФТ34 Фармацевтска биотехнологија - напредно ниво ИЗБ Мр-нова2015
Институт за фармакогнозија
1 ФФДП27 Воведен курс РЕД Мр-нова
2 ФФИФ12 Општа и клеточна биологија РЕД Мр-нова
3 ФФИФ15 Основи на фитотерапијата РЕД Мр-нова
4 ФФИФ14 Фармакогнозија РЕД Мр-нова
5 ФФИФ13 Фитохемија РЕД Мр-нова
6 ФФДП17 Воведен курс РЕД Лаб
7 ФФИФ07 Испитување и анализа на природни производи РЕД Лаб
8 ФФДП02 Историја на фармацијата РЕД Мр-стара
9 ФФИФ03 Општа ботаника РЕД Мр-стара
10 ФФИФ01 Фармакогнозија РЕД Мр-стара
11 ФФИФ04 Фармацевтска ботаника РЕД Мр-стара
12 ФФИФ02 Фитохемија РЕД Мр-стара
13 ФФДП27 Вовед во фармација РЕД Мр-нова2015
14 ФФИФ12 Основи на фармацевтска биологија РЕД Мр-нова2015
15 ФФИФ15 Основи на фитотерапијата РЕД Мр-нова2015
16 ФФИФ14 Фармакогнозија РЕД Мр-нова2015
17 ФФИФ17 Фармацевтска ботаника РЕД Мр-нова2015
18 ФФИФ13 Фитохемија РЕД Мр-нова2015
19 ФФИФ22 Етнофармакологија ИЗБ Мр-нова
20 ФФИФ18 Испитување на растителните дроги ИЗБ Мр-нова
21 ФФИФ16 Историја на фармацијата ИЗБ Мр-нова
22 ФФИФ19 Основи на екологијата ИЗБ Мр-нова
23 ФФИФ24 Растителен биодиверзитет и заштита на генетските ресурси на лековитите растенија ИЗБ Мр-нова
24 ФФИФ23 Фармаколошки методи во фитотерапевтските истражувања ИЗБ Мр-нова
25 ФФИФ17 Фармацевтска ботаника ИЗБ Мр-нова
26 ФФИФ20 Фитотерапија (напреднат курс) ИЗБ Мр-нова
27 ФФИФ21 Фитохемиски методи ИЗБ Мр-нова
28 ФФИФ09 Екстракција и изолација на природни состојки ИЗБ Лаб
29 ФФИФ08 Идентификација и квантификација на природни производи ИЗБ Лаб
30 ФФИФ07 Екологија ИЗБ Мр-стара
31 ФФИФ05 Фитотерапија ИЗБ Мр-стара
32 ФФИФ22 Етнофармакологија ИЗБ Мр-нова2015
33 ФФИФ18 Испитување на растителните дроги ИЗБ Мр-нова2015
34 ФФИФ16 Историја на фармацијата ИЗБ Мр-нова2015
35 ФФИФ19 Основи на екологијата ИЗБ Мр-нова2015
36 ФФИФ20 Фитотерапија (напредно ниво) ИЗБ Мр-нова2015
Институт за применета хемија и фармацевтски анализа
1 ФФИХ22 Аналитичка хемија РЕД Мр-нова
2 ФФИХ23 Биоорганска хемија РЕД Мр-нова
3 ФФИХ24 Евалуација на фармакопејски супстанци РЕД Мр-нова
4 ФФИХ25 Инструментални фармацевтски анализи РЕД Мр-нова
5 ФФИПБ23 Клиничка биохемија РЕД Мр-нова
6 ФФИХ19 Општа и неорганска хемија РЕД Мр-нова
7 ФФИХ20 Основи на органската хемија РЕД Мр-нова
8 ФФИХ21 Физичка хемија за фармацевти РЕД Мр-нова
9 ФФИХ11 Аналитичка хемија РЕД Лаб
10 ФФИХ10 Лабораториски курс од органска хемија РЕД Лаб
11 ФФИХ13 Лабораториски техники и инструментални методи - 1 РЕД Лаб
12 ФФИХ14 Лабораториски техники и инструментални методи - 2 РЕД Лаб
13 ФФИХ08 Општа и неорганска хемија РЕД Лаб
14 ФФИХ09 Органска хемија - теоретски основи РЕД Лаб
15 ФФИХ12 Основи на физичка хемија РЕД Лаб
16 ФФИФХ05 Аналитика на лекови РЕД Мр-стара
17 ФФИФ03 Аналитичка хемија 1 РЕД Мр-стара
18 ФФИХ04 Аналитичка хемија 2 РЕД Мр-стара
19 ФФИХ06 Биоорганска хемија РЕД Мр-стара
20 ФФИХ07 Инструментални фармацевтски анализи РЕД Мр-стара
21 ФФИХ02 Неорганска хемија за фармацевти РЕД Мр-стара
22 ФФИХ01 Општа хемија РЕД Мр-стара
23 ФФИХ05 Основи на органска хемија РЕД Мр-стара
24 ФФДП08 Физичка хемија за фармацевти РЕД Мр-стара
25 ФФИХ22 Аналитичка хемија применета во фармација РЕД Мр-нова2015
26 ФФИХ23 Биоорганска хемија РЕД Мр-нова2015
27 ФФИХ24 Евалуација на фармакопејски супстанци РЕД Мр-нова2015
28 ФФИХ25 Инструментални фармацевтски анализи РЕД Мр-нова2015
29 ФФИПБ23 Клиничка биохемија РЕД Мр-нова2015
30 ФФИХ19 Неорганска хемија применета во фармација РЕД Мр-нова2015
31 ФФИХ20 Органската хемија применета во фармација РЕД Мр-нова2015
32 ФФИХ21 Физичка хемија за фармацевти РЕД Мр-нова2015
33 ФФИХ30 Биоаналитичка хемија ИЗБ Мр-нова
34 ФФИХ27 Регистрација на лекови ИЗБ Мр-нова
35 ФФИХ28 Стабилност на лековите ИЗБ Мр-нова
36 ФФИХ29 Фармацевтска анализа,проект ИЗБ Мр-нова
37 ФФИХ18 Физико-хемиски и функционални тестови во контрола на лекови - напреднат курс ИЗБ Лаб
38 ФФИХ30 Биоаналитичка хемија ИЗБ Мр-нова2015
39 ФФИХ27 Регистрација на лекови (фармацевтска регулатива за ставање на лек во промет) ИЗБ Мр-нова2015
Институт за применета биохемија
1 ФФИПБ20 Биохемија РЕД Мр-нова
2 ФФИПБ22 Токсикологија РЕД Мр-нова
3 ФФИПБ10 Клинички биохемиски анализи РЕД Лаб
4 ФФИПБ06 Основи на биохемија РЕД Лаб
5 ФФИПБ07 Прехранбени производи РЕД Лаб
6 ФФИПБ11 Токсиколошки форензични анализи РЕД Лаб
7 ФФИПБ03 Клиничка биохемија РЕД Мр-стара
8 ФФДП13 Општа биохемија РЕД Мр-стара
9 ФФИПБ02 Токсикологија РЕД Мр-стара
10 ФФИПБ04 Хигиена РЕД Мр-стара
11 ФФИПБ01 Храна и исхрана РЕД Мр-стара
12 ФФИПБ20 Биохемија РЕД Мр-нова2015
13 ФФИПБ22 Токсикологија РЕД Мр-нова2015
14 ФФИПБ27 Интеракција: лек- храна ИЗБ Мр-нова
15 ФФИПБ25 Мониторинг на терапевтските лекови и токсикологија ИЗБ Мр-нова
16 ФФИПБ26 Труење: превенција, дијагноза и третман ИЗБ Мр-нова
17 ФФИПБ13 Аналитичка токсикологија ИЗБ Лаб
18 ФФИПБ14 Екотоксикологија ИЗБ Лаб
19 ФФИПБ09 Испитување и контрола на вода ИЗБ Лаб
20 ФФИПБ19 Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс ИЗБ Лаб
21 ФФИПБ08 Испитување и контрола на прехранбени производи ИЗБ Лаб
22 ФФИПБ16 Клиничка ензимологија ИЗБ Лаб
23 ФФИФ11 Контрола на квалитетот на хербалните производи ИЗБ Лаб
24 ФФИПБ17 Лабораториска анализа на хормонските нарушувања ИЗБ Лаб
25 ФФИПБ15 Лабораториска практика за клиничка токсикологија ИЗБ Лаб
26 ФФИПБ12 Професионална токсикологија ИЗБ Лаб
27 ФФИФТ13 Радиофармацевтици ИЗБ Лаб
28 ФФИПБ05 Познавање на прехранбени производи ИЗБ Мр-стара
29 ФФИПБ27 Интеракција: лек- храна ИЗБ Мр-нова2015
30 ФФИПБ26 Труење: превенција, дијагноза и третман ИЗБ Мр-нова2015
Друго
1 ФФДР11 Дипломски труд РЕД Мр-нова
2 ФФДП24 Вовед во физиологија РЕД Лаб
3 ФФДП33 Дипломски проект РЕД Лаб
4 2222222 Дипломски труд РЕД Мр-стара
5 111111 Професионална практика РЕД Мр-стара
6 ФФДП15А Странски јазик РЕД Мр-стара
7 ФФДП14 Физичко образование РЕД Мр-стара
8 ФФДР44 Дипломски труд РЕД Мр-нова2015
9 ФФИФХ44 Користење на литература и бази на податоци РЕД Мр-нова2015
10 ФФИФТ Основи на фармацевтска биотехнологија РЕД Мр-нова2015
11 ФФП46 Фармацевтско право и етика РЕД Мр-нова2015
12 ФФИФХ45 Комбинаториска и компјутерска хемија ИЗБ Мр-нова2015
13 ФФИФ23 Комплементарна и алтернативна медицина ИЗБ Мр-нова2015
14 ФФИХ31 Лабораториски менаџмент ИЗБ Мр-нова2015
15 ФФСИЗ Спорт и здравје ИЗБ Мр-нова2015
16 ФФИФТ26 Фармацевтска нанотехнологија ИЗБ Мр-нова2015
17 ФФИФТ24 Хомеопатски лекови ИЗБ Мр-нова2015

Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права