Назад во студентска соба
Предавања за Магистер по фармација - нова
Магистер по фармација - нова - 55 Лабораториски биоинженер - 50 Магистер по фармација - 2015 - 41 СИТЕ
 
  Предавање Предмет Сем Нас Професор    
1. Алкини и коњугирани диени Основи на органската хемија 1 Мр-нова Тониќ Рибарска Јасмина .pdf 6004 Kb
2. Етери, епоксиди, тиоли и сулфиди Основи на органската хемија 1 Мр-нова Брезовска Катерина .pdf 2052 Kb
3. Алкохоли и феноли Основи на органската хемија 1 Мр-нова Брезовска Катерина .pdf 3112 Kb
4. ox-red titracii Аналитичка хемија 2 Мр-нова Тониќ Рибарска Јасмина .pdf 3486 Kb
5. Ox-red, teorija Аналитичка хемија 2 Мр-нова Тониќ Рибарска Јасмина .pdf 7945 Kb
6. BIOORG_Predavanje 1_15.02.2017 Биоорганска хемија 2 Мр-нова Поцева Пановска Ана .pdf 2401 Kb
7. Амино киселини, пептиди и протеини 22.02.2017 Биоорганска хемија 2 Мр-нова Брезовска Катерина .pdf 3278 Kb
8. Липиди и нуклеински киселини Биоорганска хемија 2 Мр-нова Тониќ Рибарска Јасмина .pdf 11837 Kb
9. Хетероциклични соединенија:азоли, пурини, птеридини, азепини Биоорганска хемија 2 Мр-нова Брезовска Катерина .pdf 2136 Kb
10. Електроаналитчки методи Инструментални фармацевтски анализи 3 Мр-нова Брезовска Катерина .pdf 1816 Kb
11. Масена спектрометрија Инструментални фармацевтски анализи 3 Мр-нова Брезовска Катерина .pdf 2398 Kb
12. практикум Базична имунологија 2014 Базична имунологија 4 Мр-нова Димовски Александар .pdf 2059 Kb
13. ПРИРАЧНИК ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 Фармацевтска хемија 1 4 Мр-нова Шутуркова Љубица .pdf 3329 Kb
14. FITOTERAPIJA na RES Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 13007 Kb
15. FITOTERAPIJA na zgoenost Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 1208 Kb
16. Adaptogeni Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 2538 Kb
17. Fitoterapija na GIT 1 del Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 8103 Kb
18. Fitoterapija na belesti na metabolizmot Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 5587 Kb
19. Fitoterapija na ginekoloski indikacii Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 1618 Kb
20. Fitoterapija na urinaren trakt Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 2763 Kb
21. Fitoterapija koza Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .ppt 4488 Kb
22. FITOTERAPIJA na CNS Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 6884 Kb
23. FITOTERAPIJA na KVS Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 6852 Kb
24. FITOTERAPIJA na hepato-bilijarniot trakt Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 3294 Kb
25. Fitoterapija - imunostimulativni drogi Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 5050 Kb
26. Fitoterapija na GIT, del 2 Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 2741 Kb
27. Fitoterapija na BHP Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .ppt 5052 Kb
28. Fitoterapija - antiinflamatorni prirodni sredstva Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 1719 Kb
29. Voved vo fitoterapijata Основи на фитотерапијата 6 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 3032 Kb
30. Преформулација-таблети Фармацевтска технологија 6 Мр-нова Горачинова Катерина .ppt 3040 Kb
31. Капсули Фармацевтска технологија 6 Мр-нова Гешковски Никола .pdf 4197 Kb
32. Таблети Фармацевтска технологија 6 Мр-нова Горачинова Катерина .ppt 45107 Kb
33. Обложување на цврсти дозирани форми Фармацевтска технологија 6 Мр-нова Гешковски Никола .pdf 3696 Kb
34. Прирачник за практична настава по предметот Фармацевтска хемија 2 Фармацевтска хемија 2 6 Мр-нова Стерјев Зоран .pdf 1046 Kb
35. PBL BA/BQ за 18.11.2014 Биофармација 7 Мр-нова Горачинова Катерина .rar 716 Kb
36. PBL за 2.12.2014 Биофармација 7 Мр-нова Горачинова Катерина .rar 97 Kb
37. PBL - подобрување на биорасположивост Биофармација 7 Мр-нова Горачинова Катерина .zip 1538 Kb
38. Предавање 2 - Дисолуција и кинетика на ослободување Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Горачинова Катерина .zip 7263 Kb
39. Експериментален дизајн 20.10.2014 Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Симоноска Црцаревска Маја .rar 8243 Kb
40. Липозоми - предавање и PBL Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Главаш Додов Марија .zip 6432 Kb
41. Нановлакна - предавање на Проф. Баумгартнер, одржано на 28.11.2014 Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Главаш Додов Марија .pdf 2189 Kb
42. Предавање 1 - Модифицирано ослободување 1 и 2 Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Горачинова Катерина .zip 28183 Kb
43. Крв и крвни продукти Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Гешковски Никола .pdf 2038 Kb
44. Проблеми (PBL) за Предавањето на 06.10.14 (проблемите се дадени во посебни Word фајлови) Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Горачинова Катерина .zip 9256 Kb
45. Hemiski aktivirani i pulsiracki polimerni sistemi Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Главаш Додов Марија .pdf 5407 Kb
46. Липозоми Фармацевтска технологија напреден курс 7 Мр-нова Главаш Додов Марија .pdf 19307 Kb
47. Прирачник за практична настава по предметот Вовед во клиничка фармација Вовед во клиничката фармација 8 Мр-нова Шутуркова Љубица .pdf 494 Kb
48. Вежба бр.4 Случаи Вовед во клиничката фармација 8 Мр-нова Шутуркова Љубица .ppt 2083 Kb
49. Прирачник за практична настава по предметот Вовед во клиничка фармација Вовед во клиничката фармација 8 Мр-нова Шутуркова Љубица .pdf 494 Kb
50. ПРИРАЧНИК ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА (Вежби 1, 2, 3) Вовед во клиничката фармација 8 Мр-нова Капедановска Несторовска Александра .pdf 1072 Kb
51. Вежба бр.4 Клинички случаи Вовед во клиничката фармација 8 Мр-нова Шутуркова Љубица .ppt 2083 Kb
52. Modernicaja i komercijalizacija na tradiocionalna medicina Етнофармакологија 9 Мр-нова Кулеванова Светлана .pptx 4009 Kb
53. Biofizika_6_Optika2 Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 1286 Kb
54. Biofizika_7_Rentgen Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 715 Kb
55. Biofizika_2_Biomehanika Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 1780 Kb
56. Biofizika_3_Fuidi Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 1657 Kb
57. Biofizika_9_Elektro Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 843 Kb
58. Biofizika_5_Optika1 Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 2877 Kb
59. Biofizika_1_Voved Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 924 Kb
60. Biofizika_8_Termodinamika Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 601 Kb
61. Biofizika_4_Bioakustika Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 1231 Kb
62. Biofizika_10_Elektromagnetizam Биофизика 1 Лаб Станковски Томислав .pdf 742 Kb
63. Лабораториски калкулации Математика со лабораториски пресметки 1 Лаб Симоноска Црцаревска Маја .ppt 2230 Kb
64. Водород и благородни гасови Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 2475 Kb
65. Халкогени елементи Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 1822 Kb
66. Елементи од IV B група на П.С Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 1399 Kb
67. Агрегатни состојби и хемиски врски Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 6409 Kb
68. Хемиска кинетика и хемиска рамнотежа Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 2520 Kb
69. Хемија на метали Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 1447 Kb
70. p-метали Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 995 Kb
71. Основни хемиски закони Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 2074 Kb
72. Електрохемија Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 836 Kb
73. Халогени елементи Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 1691 Kb
74. Елементи од V B група на П.С Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 1246 Kb
75. Елементи од III B група на П.С Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 998 Kb
76. Термохемија и дисперзни системи Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 3065 Kb
77. Електролитна дисоцијација Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 1857 Kb
78. Алкални и земно-алкални метали Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 1730 Kb
79. Структура на атом и периоден систем на елементите Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 4341 Kb
80. d- и f-метали Општа и неорганска хемија 1 Лаб Петковска Руменка .pdf 3959 Kb
81. Законска регулатива од областа на безбедност при лабораториско работење Безбедност и заштита на околината 2 Лаб Петковска Руменка .pdf 1879 Kb
82. Alkeni i alkini Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Тониќ Рибарска Јасмина .pdf 8891 Kb
83. OH-TO_Predavanje 2 Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Поцева Пановска Ана .pdf 1781 Kb
84. OH-TO_ Predavanje 8 Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Поцева Пановска Ана .pdf 2746 Kb
85. OH_TO_P1_08.02.2016 Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Поцева Пановска Ана .pdf 1884 Kb
86. Алкени и алкини (29.02.2016) Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Ацевска Јелена .pptx 9636 Kb
87. Alkani i cikloalkani Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Тониќ Рибарска Јасмина .pdf 4531 Kb
88. OH-TO_Predavanje 6 Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Поцева Пановска Ана .pdf 2167 Kb
89. OH-TO_Predavanje JH Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Поцева Пановска Ана .pdf 1753 Kb
90. Алкани и циклоалкани (22.02.2016) Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Ацевска Јелена .pdf 1768 Kb
91. OH-TO_Predavanje 5_20.03.2017 Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Поцева Пановска Ана .pptx 6756 Kb
92. OH_TO Predavanje 9 Органска хемија - теоретски основи 2 Лаб Поцева Пановска Ана .pdf 2321 Kb
93. Воведно предавање Основи на физичка хемија 2 Лаб Петковска Руменка .pdf 1011 Kb
94. Хемиска кинетика Основи на физичка хемија 2 Лаб Петковска Руменка .pdf 3705 Kb
95. Состојба на материјата, интрамолекулски сили Основи на физичка хемија 2 Лаб Петковска Руменка .pdf 5144 Kb
96. Alkaloidi 1 del Испитување и анализа на природни производи 5 Лаб Кулеванова Светлана .ppt 1446 Kb
97. Voved vo Ispituvanje i analiza na prirodni proizvodi Испитување и анализа на природни производи 5 Лаб Кулеванова Светлана .pptx 3184 Kb
98. Flavonoidi Испитување и анализа на природни производи 5 Лаб Кулеванова Светлана .ppt 4832 Kb
99. Tanini i antrahinoni Испитување и анализа на природни производи 5 Лаб Кулеванова Светлана .ppt 3909 Kb
100. Alkaloidi 2 del Испитување и анализа на природни производи 5 Лаб Кулеванова Светлана .ppt 3864 Kb
101. Prosti fenoli Испитување и анализа на природни производи 5 Лаб Кулеванова Светлана .ppt 2046 Kb
102. Стерилизација - предавање и дополнителни материјали Фармацевтско-технолошки анализи 5 Лаб Горачинова Катерина .zip 3870 Kb
103. Biofizika_8_Termodinamika Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 601 Kb
104. Biofizika_10_Elektromagnetizam Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 742 Kb
105. Biofizika_Praktikum_Auditoriski_Vezbi Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 1332 Kb
106. Biofizika_1_Voved Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 924 Kb
107. Biofizika_2_Biomehanika Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 1780 Kb
108. Biofizika_4_Bioakustika Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 1231 Kb
109. Biofizika_9_Elektro Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 843 Kb
110. Biofizika_5_Optika1 Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 2877 Kb
111. Biofizika_6_Optika2 Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 1286 Kb
112. Biofizika_3_Fuidi Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 1657 Kb
113. Biofizika_7_Rentgen Биофизика 1 Мр-нова2015 Станковски Томислав .pdf 715 Kb
114. Вовед во фармацијата - основни поими за ФДФ, ЛАДМЕ, производство, дистрибуција и издање на лекови Вовед во фармација 1 Мр-нова2015 Гешковски Никола .pptx 3392 Kb
115. Електролиза, напонски ред на метали Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 935 Kb
116. р-метали Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 816 Kb
117. Агрегатни состојби и хемиски врски Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 6496 Kb
118. Хемиска кинетика и хемиска рамнотежа Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 2629 Kb
119. електролиза и напонски ред на металите Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 836 Kb
120. Халогени елементи Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 1834 Kb
121. V A група на елементи Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 1171 Kb
122. IV i III gr. na PS (nemetali) Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 2102 Kb
123. s-метали Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 1017 Kb
124. d и f елементи Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 3266 Kb
125. Основни хемиски закони Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 2097 Kb
126. Термохемија и дисперзни системи Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 3065 Kb
127. Електролитна дисоцијација Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 1857 Kb
128. Структура на атом и Периоден систем на елементи Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 4341 Kb
129. Водород и благородни гасови Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 2568 Kb
130. VI A група на елементи Неорганска хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 1430 Kb
131. Етери, епоксиди, тиоли и сулфиди (17.11.2016) Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Ацевска Јелена .pdf 2285 Kb
132. OH PF_Predavanje 2_05.10.2017 Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Поцева Пановска Ана .pdf 2301 Kb
133. OH PF_Predavanje 4_18.10.2017 Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Поцева Пановска Ана .pdf 2985 Kb
134. ORGCHEM_22.10.2015 Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Ацевска Јелена .pdf 2900 Kb
135. ORGHEM_19.11.2015/2 Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Ацевска Јелена .pdf 2158 Kb
136. Алкини и коњугирани диени (27.10.2016) Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Ацевска Јелена .pdf 3405 Kb
137. Алкохоли и феноли (17.11.2016) Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Ацевска Јелена .pdf 3235 Kb
138. OH PF_Predavanje 1_21.09.2017 Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Поцева Пановска Ана .pdf 2207 Kb
139. OH PF_Predavanje 3_12.10.2017 Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Поцева Пановска Ана .pdf 3559 Kb
140. ORGHEM-19.11.2015/1 Органската хемија применета во фармација 1 Мр-нова2015 Ацевска Јелена .pdf 3342 Kb
141. BIOORG_Predavanje 6_14/04/2017 Биоорганска хемија 2 Мр-нова2015 Поцева Пановска Ана .pdf 2182 Kb
142. Воведно предавање Физичка хемија за фармацевти 2 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 1011 Kb
143. Состојба на материјата, интрамолекулски сили Физичка хемија за фармацевти 2 Мр-нова2015 Петковска Руменка .pdf 5300 Kb
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права