ПРЕДМЕТИ
 
Насока
   Магистер по фармација - нова
   Лабораториски биоинженер
   Магистер по фармација - стара
   Магистер по фармација - 2015
Р.бр. Код Сите премети П В К През Сем Часови Кредити Р/И
1 ФФДП29 Биофизика - - - - 1 180 6.0 РЕД
2 ФФДП27 Воведен курс - - - - 1 120 4.0 РЕД
3 ФФДП28 Математика - - - - 1 150 5.0 РЕД
4 ФФИХ19 Општа и неорганска хемија - - - - 1 240 8.0 РЕД
5 ФФИХ20 Основи на органската хемија - - - - 1 210 7.0 РЕД
6 ФФИХ22 Аналитичка хемија - - - - 2 240 8.0 РЕД
7 ФФИХ23 Биоорганска хемија - - - - 2 300 10.0 РЕД
8 ФФИХ24 Евалуација на фармакопејски супстанци - - - - 2 60 2.0 РЕД
9 ФФДП30 Применета статистика - - - - 2 105 3.5 РЕД
10 ФФИХ21 Физичка хемија за фармацевти - - - - 2 195 6.5 РЕД
11 ФФИПБ20 Биохемија - - - - 3 180 6.0 РЕД
12 ФФИХ25 Инструментални фармацевтски анализи - - - - 3 210 7.0 РЕД
13 ФФДП31 Микробиологија - - - - 3 210 7.0 РЕД
14 ФФИФХ23 Молекуларна и клеточна биологија и генетика - - - - 3 180 6.0 РЕД
15 ФФИФ12 Општа и клеточна биологија - - - - 3 120 4.0 РЕД
16 ФФДП32 Анатомија и физиологија - - - - 4 300 10.0 РЕД
17 ФФИФХ24 Базична имунологија - - - - 4 90 3.0 РЕД
18 ФФИФХ26 Социјална фармација и методологија - - - - 4 90 3.0 РЕД
19 ФФИФХ25 Фармацевтска хемија 1 - - - - 4 210 7.0 РЕД
20 ФФИФ13 Фитохемија - - - - 4 210 7.0 РЕД
21 ФФИФХ27 Основи на фармакологијата - - - - 5 180 6.0 РЕД
22 ФФИФТ19 Основи на фармацевтската технологија - - - - 5 180 6.0 РЕД
23 ФФДП33 Патологија со патофизиологија - - - - 5 270 9.0 РЕД
24 ФФИФ14 Фармакогнозија - - - - 5 270 9.0 РЕД
25 ФФДП34 Индивидуален проект - - - - 6 120 4.0 РЕД
26 ФФИФ15 Основи на фитотерапијата - - - - 6 120 4.0 РЕД
27 ФФИФТ20 Фармацевтска технологија - - - - 6 300 10.0 РЕД
28 ФФИФХ28 Фармацевтска хемија 2 - - - - 6 180 6.0 РЕД
29 ФФИФТ22 Биофармација - - - - 7 210 7.0 РЕД
30 ФФДП21 Фармацевтска технологија напреден курс - - - - 7 240 8.0 РЕД
31 ФФИФХ29 Фармацевтска хемија 3 - - - - 7 300 10.0 РЕД
32 ФФИПБ21 Храна и исхрана - - - - 7 150 5.0 РЕД
33 ФФИФХ30 Вовед во клиничката фармација - - - - 8 120 4.0 РЕД
34 ФФИПБ23 Клиничка биохемија - - - - 8 210 7.0 РЕД
35 ФФИХ26 Легислатива и аналитика на лековите - - - - 8 210 7.0 РЕД
36 ФФИПБ22 Токсикологија - - - - 8 270 9.0 РЕД
37 ФФИФХ31 Фармакоинформатика - - - - 8 90 3.0 РЕД
38 ФФИФХ32 Клиничка фармација и терапевтици - - - - 9 300 10.0 РЕД
39 ФФДР11 Дипломски труд - - - През 10 300 10.0 РЕД
40 ФФДП36 Професионална практика - - - - 10 600 20.0 РЕД
41 ФФИФТ145 Стерилни техники и нивна примена П В - - 5 90 3.0 ИЗБ
42 ФФИФ18 Испитување на растителните дроги - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
43 ФФИФ16 Историја на фармацијата - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
44 ФФДП37 Јавно здравство - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
45 ФФИФТ35 Козметологија П - - През 6 60 2.0 ИЗБ
46 ФФДП38 Медицинска етика - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
47 ФФИФ19 Основи на екологијата - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
48 ФФДП46 Фармакоекономија - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
49 ФФДП47 Фармакоепидемиологија - - - - 6 150 2.0 ИЗБ
50 ФФИФ17 Фармацевтска ботаника - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
51 ФФИПБ 24 Хигиена - - - - 6 60 2.0 ИЗБ
52 ФФИФХ40 Аспекти на употребата на лекови во современите општества - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
53 ФФИХ30 Биоаналитичка хемија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
54 ФФИФТ31 Валидација на производството на фармацевтски дозирани форми - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
55 ФФИФХ48 Дизајнирање и развој на лекови - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
56 ФФИФ22 Етнофармакологија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
57 ФФИФХ41 Издавање лекови и комуникација - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
58 ФФИФТ30 Индустриско производство и обезбедување на квалитет на фармацевтски дозирани форми - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
59 ФФИПБ27 Интеракција: лек- храна - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
60 ФФИФХ39 Истражувачки методи во социјалната фармација - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
61 ФФИФТ33 Клиничка фармакокинетика - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
62 ФФИФХ38 Комуникација и информатика - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
63 ФФИФТ27 Контролирано ослободување - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
64 ФФДП45 Курс по меѓународна здравствена грижа - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
65 ФФИФХ46 Медицинска хемија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
66 ФФИФХ35 Методи во молекуларната биологија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
67 ФФИФХ36 Микробиолошки и имунолошки методи за контрола на лековите - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
68 ФФИПБ25 Мониторинг на терапевтските лекови и токсикологија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
69 ФФИХ32 Напреден курс по органска хемија - лаботориски курс - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
70 ФФИХ31 Напреднат курс по органска хемија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
71 ФФДП42 Пишување, етика и филозофија на науката - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
72 ФФДП44 Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
73 ФФИФТ24 Процеси на производство на фармацевтски дозирани форми - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
74 ФФИФХ43 Развој на клинички лекови - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
75 ФФИФ24 Растителен биодиверзитет и заштита на генетските ресурси на лековитите растенија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
76 ФФИХ27 Регистрација на лекови - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
77 ФФИФТ26 Современи системи за транспорт и насочување на лековитите супстанции - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
78 ФФИХ28 Стабилност на лековите - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
79 ФФИФХ47 Структурална хемија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
80 ФФИФХ42 Теории на здравствена грижа: како да се бараат, избираат и употребат - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
81 ФФИФХ33 Токсикологија на лековите - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
82 ФФИПБ26 Труење: превенција, дијагноза и третман - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
83 ФФИФХ34 Фармакогенетика - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
84 ФФИФТ32 Фармакокинетика / фармакодинамика - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
85 ФФИФ23 Фармаколошки методи во фитотерапевтските истражувања - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
86 ФФИХ29 Фармацевтска анализа,проект - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
87 ФФИФТ34 Фармацевтска биотехнологија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
88 ФФИФХ37 Фармацевтска имунобиологија - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
89 ФФИФТ28 Фармацевтска преформулација - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
90 ФФИФ20 Фитотерапија (напреднат курс) - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
91 ФФИФ21 Фитохемиски методи - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
92 ФФИФТ25 Формулација на стабилни лекови - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
93 ФФИФТ29 Формулација на транспортни системи за пептиди и протеини - - - - 9 150 5.0 ИЗБ
94 ФФДП35 Лабораториска практика - - - - 10 600 20.0 ИЗБ

Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права