Р.бр. Име и презиме      Звање    Институција    Катедри   
1 Александар Димовски Редовен Институт за фармацевтска хемија Катедра за биомолекуларни науки
2 Александра Капедановска Несторовска Доцент Институт за фармацевтска хемија Катедра за фармацевтска хемија
3 Александра Грозданова Доцент Институт за фармацевтска хемија Катедра за биомолекуларни науки
4 Ана Поцева Пановска Доцент Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за органска хемија
5 Анета Димитровска Редовен Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за аналитика на лекови
6 Билјана Бауер Редовен Институт за фармакогнозија Катедра за фармацевтска ботаника
7 Борко Илиевски Редовен Друго Катедра за Математика
8 Весна Димова Вонреден Друго Друго
9 Даниела Поп Ѓорчева Редовен Друго Друго
10 Дијана Плашевска Каранфилска Вонреден Институт за фармацевтска хемија Катедра за биомолекуларни науки
11 Добрила Лазарева Редовен Друго Катедра за Анатомија
12 Драган Ѓорѓев Редовен Друго Катедра за Јавно здравство
13 Ѓоше Стефков Вонреден Институт за фармакогнозија Катедра за Фитохемија
14 Емил Поповски Редовен Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за аналитика на лекови
15 Жаклина Цековска Редовен Друго Друго
16 Зоран Кавраковски Редовен Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за инструментални методи
17 Зоран Стерјев Доцент Институт за фармацевтска хемија Катедра за фармацевтска хемија
18 Зорица Наумовска Доцент Институт за фармацевтска хемија Катедра за фармацевтска хемија
19 Јасмина Тројачанец Асистент Друго Друго
20 Јасмина Тониќ Рибарска Доцент Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за аналитичка хемија
21 Јелена Ацевска Доцент Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за аналитика на лекови
22 Катерина Горачинова Редовен Институт за фармацевтска технологија Катедра за Фармацевтска технологија
23 Катерина Анчевска Нетковска Насловен Друго Друго
24 Катерина Брезовска Доцент Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за аналитика на лекови
25 Кристина Младеновска Редовен Институт за фармацевтска технологија Катедра за биофармација
26 Ламбе Барандовски Асистент Друго Друго
27 Лидија Петрушевска Този Редовен Институт за применета биохемија Катедра за храна и исхрана
28 Лилјана Анастасова Доцент Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за неорганска хемија
29 Љубица Шутуркова Редовен Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за фармацевтска хемија
30 Маја Сланинка Редовен Друго Друго
31 Маја Симоноска Црцаревска Доцент Институт за фармацевтска технологија Катедра за Фармацевтска технологија
32 Марија Хиљадникова Бајро Доцент Институт за применета биохемија Катедра за биохемија
33 Марија Главаш Додов Вонреден Институт за фармацевтска технологија Катедра за Фармацевтска технологија
34 Марија Карапанџова Доцент Институт за фармакогнозија Катедра за фармакогнозија
35 Надица Матевска Доцент Институт за фармацевтска хемија Катедра за биомолекуларни науки
36 Наталија Наков Доцент Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за инструментални методи
37 Никола Лабачевски Редовен Друго Друго
38 Никола Гешковски Доцент Институт за фармацевтска технологија Катедра за биофармација
39 Олгица Кузмановска Доцент Друго Друго
40 Петар Милошевски Редовен Друго Друго
41 Петар Соколоски Асистент Друго Катедра за Применета статистика
42 Рената Славеска Раички Редовен Институт за фармацевтска технологија Катедра за Фармацевтска технологија
43 Роза Тасевска Редовен Друго Катедра за Англиски јазик
44 Рубин Зарески Редовен Институт за фармацевтска хемија Катедра за Фармакоекономија
45 Ружа Ничевска Редовен Друго Катедра за Германски јазик
46 Руменка Петковска Вонреден Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за неорганска хемија
47 Сања Манчевска Вонреден Друго Катедра за Анатомија
48 Светлана Кулеванова Редовен Институт за фармакогнозија Катедра за фармакогнозија
49 Слаѓана Брсакоска Вонреден Друго Друго
50 Слободанка Колемишевска Редовен Друго Катедра за Француски јазик
51 Соња Кизмановска Доцент Друго Друго
52 Станое Стоименов Редовен Друго Катедра за Биофизика
53 Стојмир Петров Редовен Друго Друго
54 Сузана Трајковиќ Јолевска Редовен Институт за применета хемија и фармацевтски анализа Катедра за аналитичка хемија
55 Сузана Лопарска Вонреден Друго Друго
56 Тања Петреска Ивановска Асистент Институт за применета биохемија Катедра за токсикиологија
57 Татјана Кадифкова Пановска Вонреден Институт за применета биохемија Катедра за токсикиологија
58 Томислав Станковски Доцент Друго Катедра за Биофизика
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права